Collegevragen over interne sollicitanten De Naald

Westland Verstandig

Naaldwijk 05.06.2014 - In de lijst van de Collegevergadering van 20 mei 2014 wordt het besluit kenbaar dat medewerkers van Westland Theater De Naald...

tot 1 april 2015 beschouwd worden als interne sollicitanten met uitzicht op een vast dienstverband.

Dit leidt tot de navolgende vragen:

-          Wat betekent dit praktisch en wat betekent dit financieel voor de gemeente Westland?

-          Hebben of gaan medewerkers van De Naald solliciteren bij de gemeente? Zo ja, hoeveel?

-          Hoe is dit te rijmen met het destijds genomen Raadsbesluit dat De Naald volledig zelfstandig zou worden? Zijn destijds dan niet alle financiële gevolgen geregeld?

-          Is deze faciliteit destijds in het verzelfstandigingsproces niet meegenomen?

-          Welke belangen heeft de gemeente bij dit besluit?

-          Om hoeveel personeelsleden gaat het en wat is hun functie bij De Naald?

-          Zijn de medewerkers van De Naald wel bij de gemeente te herplaatsen?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,

U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens

Namens de fractie Westland Verstandig