Collegevragen over komst supermarkt Lierweg

Westland Verstandig

De Lier 10.07.2019 - De Westland Verstandig fractie wordt benaderd door ondernemers uit De Lier die ongerust zijn over de geruchten

dat aan het einde van de Lierweg een supermarkt gevestigd zal gaan worden.

Inmiddels ook gepubliceerd: “wijzigen winkelruimte”. De vraag is waarom de Raad daar niets van weet en welke onderzoeken aan een en ander ten grondslag liggen. De ondernemers zijn bang dat de samenhang in het winkelgebeuren van De Lier verbroken wordt door de komst van een dergelijke winkel aan de rand van De Lier.

Dit leidt tot de volgende vragen:

- Waarom heeft uw College de Raad niet voorgeïnformeerd over een en ander als het waar is dat er een concreet plan bestaat?

- Welke onderzoeken zijn door het College gepleegd alvorens in te stemmen met een plan en heeft het College al een QuickScan of op een andere wijze akkoord gegeven aan het plan?

- Hoe zal de procedure er verder uitzien?

- Is er een bestemmingsplanwijziging nodig of wordt gewerkt via een verklaring van geen bedenkingen?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend, U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig,

P.J.L.J. Duijsens

Fractievoorzitter