Collegevragen over komst Westlandse moestuin

Westland Verstandig

Westland 04.08.2016 - Het college heeft door haar weigering toestemming te verlenen aan de wijziging van de bestemming van een niet rendabel

te gebruiken glastuinbouwperceel het al ver in ontwikkeling zijnde initiatief voor een ecologische moestuin figuurlijk de grond ingeboord. De initiatiefnemers werden bijna gedwongen gebruik te gaan maken van een zwaar verontreinigd perceel grond aan de Zuidgeestlaan. Voor de teelt van voornamelijk groenten in de volle grond was dat perceel - ook na de geplande gedeeltelijke sanering - ongeschikt. De initiatiefnemers werd te verstaan gegeven dat er een andere initiatiefnemer wel op het verontreinigde perceel een moestuin wilde stichten.

Bij de rondvraag op 6 april jl. antwoordde wethouder Duijvesteijn van CDA dat die tweede initiatiefnemer ook afgehaakt was, maar.... er was weer een derde initiatiefnemer die grote aspiraties had. Wie, wat, hoe wilde de wethouder niet vertellen maar voor de zomer zou het derde initiatief tot resultaat en dus tot een moestuin leiden. Echter zoals vaak en bijna altijd bij dit college er gebeurde weer niets.

Westland Verstandig; stopzetten sociaal ecologische moestuin slechte zaak

Begin juni heeft onze fractie meegedaan aan een bezoek van een viertal volkstuincomplexen rond de Wen, Arkelweg en Uithof - op de grens van Westland en Den Haag, maar allen gelegen op Haags grondgebied - en daarbij bevestigd gezien de grote vreugde en blijdschap die dergelijke complexen mensen geven. Nog mooi om te zien ook. Rijk/arm , jong/oud, mindervalide invalide of valide, alleenstaand/echtpaar, en ecologisch. Er is plaats voor iedereen en iedereen doet het tuinwerk erg graag.

Ook in Westland is duidelijk behoefte aan een moestuin, waarbij het accent ligt op het telen van groenten en bloemen. Elders in Nederland is dat al veel verder ontwikkeld en zijn ook de vroegere sociaal werkplaatsen betrokken. Westland kent maar een volkstuinencomplex in Wateringen. Dit leidt tot de navolgende vragen!

1.       Is uw college inmiddels bekend of de derde initiatiefnemer een moestuin gaat opstarten? Zo ja, waar en hoe groot wordt de moestuin en wie kan de moestuin gebruiken en op welke condities? Het spreekt voor zich dat exploitatie met winstoogmerk niet reëel en haalbaar is. Is het college het hiermee eens?

2.       Voor het geval ook het derde initiatief niet realiseerbaar is, is het college dan bereid met de eerste initiatiefnemer tot afspraken te komen om op een perceel tuinbouwgrond in Westland een moestuin te realiseren? Bij de eerste initiatiefnemer had al een heel groot Westlandse geïnteresseerden zich aangemeld. Is dat uw college bekend?

3.       Eerder gaf het college al aan het met Westland Verstandig eens te zijn dat een moestuin in Westland dringend gewenst is en voorziet in een behoefte. Is het college nog steeds die mening toegedaan en wordt het nu niet eens tijd om de woorden om te zetten in daden?

4.       Is het college het met de fractie van Westland Verstandig eens dat een moestuin bijdraagt aan een duurzaam Westland en dat het niet goed is dat Westland maar één volkstuin heeft.

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,

U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig

P.J.L.J. Duijsens,

Fractievoorzitter