Collegevragen over koopkrachttegemoetkoming in Westland

Progressief Westland

Westland 10.10.2014 - Op 8 juli jl. heeft de Eerste Kamer het Wetsvoorstel koopkrachttegemoetkoming lage inkomens aanvaard.

Op grond van deze wet hebben personen met een inkomen van ten hoogste 110 procent van de van toepassing zijnde bijstandsnorm recht op een koopkrachttegemoetkoming in het jaar 2014. Het gaat daarbij om een bedrag van 100 euro voor gehuwden, 90 euro voor een alleenstaande ouder en 70 euro voor een alleenstaande.

Gemeenten hebben de taak om de koopkrachttegemoetkoming in het jaar 2014 te verstrekken.

Onze vragen:

- Is het college bekend met deze regeling?

- Hoeveel mensen komen in het Westland hiervoor in aanmerking?

- Bent u bereid dit breed te communiceren ( in de lokale media, op de website), zodat er optimaal gebruik van kan worden gemaakt?

- Gaat u de potentiële rechthebbenden ook direct informeren?

- Op welke manier kunnen potentiële rechthebbenden aan het aanvraagformulier komen?

- Wijst u de direct betrokkenen op de mogelijkheid om via de formulierenbrigade van Vitis hulp te krijgen bij het invullen?

-Welke gevolgen heeft de uitvoering van deze koopkrachttegemoetkoming voor de personeelsformatie (o.a. voor de beoordeling van de aanvragen, toekenningen, betalingen, bezwaren en eventuele terugvordering van onterecht betaalde koopkrachttegemoetkomingen).

Namens de fractie van Progressief Westland Ulbe Spaans