Collegevragen over onderwijshuisvesting in Westland

GBW

Westland 14.04.2018 - De fractie van GemeenteBelang Westland (GBW) heeft in de afgelopen jaren al meermaals haar ongenoegen geuit over het steeds weer uitstellen

van het Integraal Huisvestingsplan.

Het desbetreffende programma stond eerst op de LTA (Lange Termijn Agenda) voor 2017 Q1, dit werd uitgesteld naar Q2, toen naar Q3 en daarna naar Q4. In augustus 2017 heeft de fractie vernomen dat het Integraal Huisvestingsplan werd uitgesteld van 2017 naar 2018. Uiteindelijk werd het zelfs over de verkiezingen heen getild. Via de schoolbesturen hebben wij vorig jaar ook mogen vernemen dat er al lang een concept klaar was. Hier was 13 keer overleg over gevoerd. Tijdens het 14e overleg werden zij verrast met het standpunt dat het college ineens afstand nam van de concepttekst, omdat men het nieuwe college van Burgemeester en Wethouders niet voor de voeten wilde lopen.

De fractie van GBW staat voor goed onderwijs dichtbij. Hierbij is het essentieel dat het aanbod van de basisscholen op de juiste plaatsen overeenkomt met de behoefte van de gezinnen met schoolgaande kinderen uit de buurt. Het is dan ook zeer kwalijk dat het onderwijshuisvestingsprogramma aldoor is uitgesteld. Hier zou een leidraad in gegeven kúnnen en móeten worden onder meer om te komen tot een goede spreiding van basisscholen. GBW heeft al eerder aangegeven geen voorstander te zijn van verdere verzuiling binnen het onderwijs. In een ideale situatie zouden er alleen maar openbare of interconfessionele scholen zijn. Dit is echter niet de realiteit. De realiteit is dat er reeds scholen aanwezig zijn vanuit verschillende overkoepelende organisaties, te weten de PCPOW (Protestants-Christelijke), WSKO (Rooms-Katholiek) en de Openbaren. Er zijn scholen die de vele aanvragen van kinderen onmogelijk kunnen honorering in verband met een tekort aan huisvesting, terwijl andere scholen te weinig aanmeldingen van leerlingen krijgen om het fort draaiend te houden.

Deze realiteit wordt beeldend als je kijkt naar de situatie rondom de basisscholen de Kameleon (PCPOW), de Driekleur (openbaar) en de Godfried Bomansschool (WSKO) in ’s-Gravenzande. Drie scholen op een kluitje. De Kameleon heeft tevens een extra vestiging in de Heenweg. Deze school in de Heenweg is een door PCPOW en de gemeente gesubsidieerde brede school, met multifunctioneel gebruik van de lokalen. 

In Dijckerwael zou na een uitvoerige discussie alsnog een basisschool komen, in het kader van thuisnabij onderwijs. GBW heeft vernomen dat er richting diverse betrokkenen toezeggingen zijn gedaan. De laatste berichtgeving is dat de Godfried Bomansschool gaat verhuizen naar de Dijckerwael.

In bovenstaand voorbeeld is niet alles duidelijk. Komt een nieuwe school in Dijckerwael vlak bij de kruising waar voorheen “Cafe de Pet” gelokeerd was? En heeft dit invloed op het voortbestaan van de school in de Heenweg? Wat gebeurt er met het voormalige gebouw van de Godfried Bomansschool? Per wanneer kunnen zij aan hun ouders mededelen dat zij in Dijckerwael gehuisvest worden?Wordt dit ingezet om het overschot aan leerlingaanmeldingen van de Kameleon in ’s-Gravenzande op te vangen? Waar is iedereen aan toe? Op de vragen van de fractie van Westland Verstandig van februari 2018 beantwoordt u dat het de keus van de ouders is voor welke school zij kiezen. Voor ouders om een goede keus te maken, moet er wel duidelijkheid komen.

Ook in andere dorpen zijn veel vraagtekens rondom de huisvesting van scholen. Zo wordt er in de nieuwbouwwijk Hoogeland helemaal geen basisschool gebouwd. Op vragen van D66 Westland van december 2017 wordt geantwoord dat het ten tijde van de crisis niet haalbaar was om een school op te nemen. Zeer spijtig! Andere scholen in Naaldwijk barsten hierdoor uit hun voegen.

GBW betreurt het feit dat er niet eerder richting alle betrokkenen duidelijkheid is geboden. Duidelijkheid waar een ieder aan toe is. Duidelijkheid waar ouders dichtbij hun thuis hun kinderen naar school kunnen laten gaan. Duidelijkheid richting scholen die onder de stichtingsgrens dreigen te vallen, duidelijkheid richting scholen die uit hun jasje groeien. Duidelijkheid richting juffen en meesters die werken op een school die verplaatst wordt of helemaal verdwijnt.

Het bovenstaande brengt ons tot de onderstaande vragen:

- Kunt u toelichten wat de oorzaak is geweest achter het aldoor uitstellen van het Integraal Huisvestingsplan?

- Onderstreept u dat het spijtig is dat het Integraal Huisvestingsplan aldoor is uitgesteld, met alle gevolgen van dien?

- Kunt u haast maken met het Integraal Huisvestingsplan, en zo duidelijkheid bieden naar alle betrokkenen? Wanneer denkt u het Integraal Huisvestingsplan te kunnen presenteren?

Wij verzoeken u de vragen conform het reglement van orde te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Namens de fractie van GemeenteBelang Westland,

Kelly van Tol en Remmert Keizer