Collegevragen over pensioentekorten bij gemeente

door Westland Verstandig

Westland 12.11.2014 - Door Deloitte is in opdracht van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken een rapport uitgebracht over de pensioentekorten bij lagere overheden.

Één van de conclusies is dat de pensioentekorten “een tikkende tijdbom onder de toekomstige begrotingen van lagere overheden” vormen. De pensioenen van de beroepspolitici zoals wethouders, worden betaald uit de lopende begrotingen van de gemeenten waarvoor zij gewerkt hebben. Er vindt derhalve geen belegging plaats van pensioenpremies in een pensioenfonds. Hieraan kleven uiteraard risico’s.

Vooral bij fusiegemeenten blijkt dat problemen op te leveren daar dan pensioenaanspraken van tientallen oud-wethouders van de opgeheven gemeenten zich aandienen. Die pensioenverplichtingen, als de gemeente daarvoor niet gespaard heeft, komen bovenop de verliezen op de grondposities en de extra kosten die de decentralisatie met zich meebrengt. De vraag is hoe dat in Westland geregeld is.

Deloitte heeft uitgerekend dat bij gemeenten een structureel tekort begroot is voor aanspraken van oud-wethouders. Deloitte constateert dat begin 2013 nodig was € 960 miljoen voor pensioenaanspraken, terwijl slechts door de 403 gemeenten € 427 miljoen aan reserves en voorzieningen daartegenover staat. Dat wil zeggen een tekort van 55% waarvoor geen financiële dekking is. In Westland is voor wethouderspensioenen circa € 5.7 miljoen per jaar in de begroting 2015-2018 begroot.

Dit leidt tot de volgende vragen:

- Is de thans in de begroting 2015-2018 opgenomen pensioenvoorziening voldoende om de toekomstige verplichtingen af te dekken?

- Kan Uw College een uitsplitsing geven van de betreffende pensioenaanspraken?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend, U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens

Namens de fractie Westland Verstandig