Collegevragen over ‘Visie retailstructuur Westland’

Geplaatst door Westlanders.nu op 19/05/2020 11:07 - Gewijzigd op 04/06/2020 10:46

Westland 19.05.2020 - De fractie van GBW is erg verbaasd over de mededeling van uw college dat in Westland geen goed beleid

is vastgesteld als vertrek-/ uitgangspunt voor een aanpak van de winkelleegstand. Dit ‘gemis’ zou er zelfs ook de oorzaak van zijn dat uw college er tot nu toe niet in slaagt – ondanks herhaalde toezeggingen – een voorstel voor de aanpak van de winkelleegstand in Westland aan de raad voor te leggen.

Feit is evenwel dat op 16 juni 2016 door MKB Westland een ‘Visie retailstructuur Westland’ is gepresenteerd. De Visie geeft een duidelijk perspectief voor de reële toekomstige kansen en mogelijkheden van de diverse winkelcentra in Westland. Bij de bespreking ervan in de raadscommissie EFO van 31 augustus 2016 heeft de toenmalig ez-wethouder zijn waardering uit gesproken voor de Visie omdat “(…)deze ingaat op de op de retailstructuur in Westland in de toekomst. Dus hoe ziet Westland eruit in 2025 qua winkels, horeca en diensten, zodat we kunnen spreken van kernen die levendig zijn en elkaar versterken(…)”. De wethouder geeft daarbij aan de hand van de Visie (samen met andere studies) te willen komen tot een marsroute en Uitvoeringsagenda voor Westland.

Dit gezegd hebbende zult u onze verbazing begrijpen als uw college nú stelt dat er niets is, waardoor uw college eerst aan de slag moet gaan met het op papier zetten van beleid en pas daarna aan de slag kan met het ontwikkelen van een aanpak van de winkelleegstand. 

Wij willen u in ieder geval daarom de volgende vragen voorleggen:

- Het Westlands Akkoord 2018-2022 beschrijft dat aan de keuzes over toekomstbestendigheid van winkelgebieden en winkelontwikkelingen een Visie ten grondslag ligt. Wij begrijpen uit de woorden van de huidige ez-wethouder dat nu – twee jaar na uw aantreden! – zelfs nog een aanvang gemaakt moet worden met dat ‘op papier zetten’ van beleid. Waarom heeft uw college tot dusverre géén prioriteit gegeven aan dit punt in het Akkoord?

- Deelt uw college de opvatting van GemeenteBelang Westland dat géén tijd verloren hoeft te gaan met het ‘op papier zetten’ van beleid, omdat de Visie Retailstructuur Westland nog steeds een duidelijk perspectief schetst voor de reële toekomstige functies en positie van de diverse winkelcentra in Westland? Zo nee, waarom niet?

-  Deelt uw college dan ook onze opvatting dat met de Visie Retailstructuur Westland als vertrek- en uitgangspunt – in samenspraak met onder andere MKB Westland – op korte termijn een adequate aanpak van de winkelleegstand kan worden ontwikkeld? 

GemeenteBelang Westland

Remmert Keizer,

André van den Berg