Collegevragen over voorrangs- en voorkeursbehandeling statushouders

GBW

Westland 21.09.2019 - Uit de vele gesprekken met Westlanders blijkt volgens GBW dat er een groot ongenoegen is dat statushouders nog steeds voorrang krijgen

bij de toewijzing van een sociale huurwoning in Westland, boven de Westlander die al meerdere jaren staat ingeschreven.

Westland heeft zich in deze collegeperiode opgewerkt tot koploper in de regio als het gaat om de huisvesting van statushouders. In de eerste helft van dit jaar is maar liefst 15,4% (van de sociale huurwoningen met voorrang verhuurd aan statushouders (geheel 2018: 16,3%); gemiddelde in de regio in de eerste helft 2019 is slechts 5,6% (heel 2018: 5,9%) (zie bijlagen).

Tegelijkertijd is er in Westland nog steeds een lange wachttijd voor een sociale huurwoning en wordt zelfs urgent Westlandse woningzoekenden het advies gegeven buiten het Westland op zoek te gaan naar een sociale huurwoning. 

Op initiatief van GBW heeft de gemeenteraad in zijn vergadering van 6 november 2018 een motie aangenomen waarbij de gemeenteraad uitspreekt de voorrangs- en uitzonderingspositie bij statushouders bij de toewijzing van sociale huurwoningen af te keuren en daar in de nieuwe Huisvestingsverordening geen ruimte voor te laten.

Navraag leert ons echter dat statushouders in Westland ook na de invoering van de Huisvestingsverordening (1.7.2019) onverminderd een voorrangs- en uitzonderingspositie bij de toewijzing van een sociale huurwoning hebben.

Deze overwegingen brengt de fractie van GBW tot de volgende vragen

- Waarom voert uw college de motie van 6 november 2018 nog niet uit? Is dat omdat u binnenkort concrete resultaten verwacht van uw ‘intensief lobbytraject’ (maatregel 19)? 

- Als dit jaar echter géén resultaat van uw lobbytraject te verwachten is, is uw college dan voornemens de bestaande voorrangs- en uitzonderingspositie voor statushouders bij de toewijzing van sociale huurwoningen in Westland alsnog te beëindigen of te beperken? 

- Eigen onderzoek leert ons dat er geen wettelijke grond bestaat voor het opleggen van boetes en/of kostenverhaal op het niet tijdig huisvesten van statushouders. Klopt deze informatie? 

- Is uw college van B&W het met GBW eens dat er ook alternatieven zijn voor de huisvesting van statushouders in plaats van sociale huurwoningen? En wat gaat uw college concreet doen om er voor te zorgen dat deze alternatieve nu ook daadwerkelijk worden ingezet?

Fractie GBW

André van den Berg, Remmert Keizer