Collegevragen rondom huidige situatie Leeweg

Westland Verstandig

De Lier 12.01.2016 - Het 3-in-1 project wordt alom terecht geroemd. Bedacht moet daarbij wel worden dat het een plan van de Provincie is.

Het “pootje van Bram” in Maasdijk was blijkbaar noodzakelijk ten gevolge van een niet ingeschat probleem met betrekking tot de ontsluiting van Maasdijk. De gemeente Westland heeft de grote financiële impact niet voorzien.

Ook bij Westerlee dreigt thans –zij het op een veel kleinere schaal dan in Maasdijk- een probleem te ontstaan met de aansluiting van de Leeweg. De bewoners van de Leeweg zijn doende om een aantal hinderlijke zaken geregeld te krijgen, doch dat -lukt niet echt. Het gaat daarbij om het navolgende.

a.       Koeriers- en bezorgdiensten kunnen de woningen niet vinden omdat het beloofde straatnaambordje maar niet wordt aangebracht. Dit is een kwestie van de gemeente.

b.       Ook zijn verbodsborden nog niet verwijderd waardoor een verwarrende verkeerssituatie ontstaat. Fietssuggestiestroken zijn er, maar de borden geven nog steeds aan dat het verboden is om daar te fietsen.

c.       Verblindende lichten van het verkeer op de N223 maken fietsers op de parallelweg (Leeweg) onzichtbaar. Dit heeft volgens berichten aan onze fractie meermalen tot bijna ongelukken geleid.

d.       In april 2015 is de uitvoering van het groenplan toegezegd en daarbij zouden dan heggen horen. Die heggen dienen geplaatst te worden om de verblindende schittering van licht van het tegemoetkomende verkeer te doen afnemen. De Provincie heeft dat groenplan toegezegd bij brief van 1 juni 2015.

e.       Door het uitblijven van de uitvoering van het groenplan met heggen wordt de oude inrit naar de Leeweg nog steeds gebruikt, hetgeen tot gevaarlijke situaties leidt. Mede daardoor is de N223 beslist nog niet duurzaam veilig. Tijdelijke hekwerken zouden het probleem verhelpen. Die hekwerken kunnen dan na voltooiing van het groenplan worden verwijderd.

f.       Bij de fietstunnel staat een paal in het wegdek die niet echt functioneel is omdat de stroken naast het fietspad vrij toegankelijk zijn. Dit moet een andere oplossing worden daar nu wel een erg grappige situatie bestaat. Die paal heeft natuurlijk geen enkel nut als geen bijkomende voorzieningen getroffen worden. Uiteraard vallen deze voorzieningen wel binnen het project anders dan de Provincie eerder heeft geuit. Dit werk dient deugdelijk afgemaakt te worden.

g.       De nieuwe Leeweg functioneert prima, behalve op één punt. Over de gehele lengte van de Leeweg zijn afvoerputten aangebracht, echter ter hoogte van Leeweg nr. 67a zijn die putten weggelaten. Dit geeft wateroverlast.

 

Het vorenstaande leidt tot de volgende vragen:

-        Wat is de rol van de gemeente en kan de gemeente in deze bij de Provincie aandringen op het oplossen van de onder a tot en met g genoemde problemen?

-        Kan overgegaan worden tot het plaatsen van een straatnaambord zoals beloofd?

-        Is de gemeente bekend dat de Provincie een groenplan heeft en zo ja waarom wordt dit niet uitgevoerd zoals de Provincie wel beloofd heeft? Kan het College aandringen op uitvoering?

-        Is het College bereid om bij de Provincie te pleiten voor een tijdelijk hekwerk, het treffen van voorzieningen waardoor de paal in het wegdek bij de fietstunnel ook daadwerkelijk effect heeft en dat alsnog de regenputten worden aangebracht ter hoogte van het perceel Leeweg nr. 67a?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,

U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig

P.J.L.J. Duijsens,

Fractievoorzitter