Collegevragen rondom kort geding Taxibedrijf de Roo tegen gemeente Westland

CDA Westland, Westland Verstandig

Naaldwijk 02.03.2015 - Zowel CDA Westland als Westland Verstandig hebben vragen gesteld aan het College vanwege het kort geding wat taxibedrijf de Roo tegen de gemeente heeft aangespannen.
 
Directe aanleiding hiertoe is een aanbesteding van gemeente Westland betreffende het vervoeren van B&W wat door een taxibedrijf in Den Haag is gewonnen, en waar de Roo nu naast grijpt.
 
Hieronder de vragen van beide politieke partijen.
 
-------------------------
 
Rondvraag aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Westland voor de rondvraag van de raadscommissie EFO van 4 maart 2015.
 
Datum: 2 maart 2015
 
Geacht college,
 
Uit diverse media hebben wij begrepen dat het taxivervoer ten behoeve van de leden van het college uitbesteed wordt (gaat worden) aan een taxionderneming uit Den Haag. Dit is het resultaat van een gehouden aanbestedingsprocedure, net als vier jaar geleden. Op 4 maart zal een kort geding worden gevoerd tegen de gemeente omdat er sprake zou zijn van het niet hanteren van marktconforme tarieven door de partij die de aanbesteding heeft gewonnen.
 
Wetend dat de nota ‘Welbesteed’ op dit moment in de belangstelling van de raad staat en wetend dat de uitkomst van het kort geding mogelijk nog niet bekend is op 4 maart, hebben wij op dit moment de volgende vragen:
 
1. Heeft het college dezelfde aanbestedingsprocedure met dezelfde voorwaarden gevolgd als vier jaar geleden?
2. Is het college bereid de tekst van de gevolgde aanbestedingsprocedure voorafgaande aan de vergadering van EFO van 4 maart toe te sturen aan de commissieleden?
3. In hoeverre heeft het college invloed uitgeoefend op de inhoud van deze aanbestedingsprocedure, m.n. waar het ging om het opstellen van voorwaarden die gunstiger zouden kunnen uitpakken voor Westlandse bedrijven? Of was er sprake van een puur ambtelijke uitvoering van deze procedure zonder bemoeienis van het college?
4. Hoeveel Westlandse vervoersondernemingen hebben ingeschreven op deze aanbesteding?
5. Is het college bereid na afloop van het kort geding inzage te verschaffen in de inschrijvingsbedragen van de verschillende inschrijvers?
 
Namens de fractie van CDA Westland,
 
J. Vermeer- de Smit
 
C. van der Mark
 
--------------
 

Onderhandse vraag inzake het taxivervoer van het College

Edelachtbaar College,

Inmiddels is bekend geworden dat het Naaldwijkse taxibedrijf De Roo een kort geding tegen de gemeente Westland aanhangig maakt vanwege het missen van een aanbesteding voor taxivervoer van burgemeester en wethouders van de gemeente Westland.

Gaarne ontvangt de fractie van Westland Verstandig alle documenten inzake de aanbesteding en de reacties daarop van de zijde van degenen die ingeschreven hebben.

Daar de zaak urgent is moge ik uw College verzoeken deze gegevens per ommegaande te verstrekken.

Het belang van deze vraag is ook dat de burgers op de hoogte zijn van de financiële aspecten van het vervoer van leden van het College van Burgemeester en Wethouders. Dit is een kwestie die onze fractie al eerder heeft beziggehouden omdat we overal wethouders en de burgemeester zien verschijnen met taxi’s die vervolgens hele avonden ergens moeten wachten totdat de betreffende functionaris weer terug is van zijn vergadering. Dit vinden wij eigenlijk geldverkwisting en het vervoer zou toch op een andere wijze veel beter geregeld kunnen worden. Waarom overigens geen openbaar vervoer als eigen vervoer bezwaarlijk is? Waarom niet het goede voorbeeld geven?

Gaarne per ommegaande antwoord dus.

Hoogachtend,

U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens

Fractievoorzitter Westland Verstandig