Collegevragen van D66 na motie over startersbeurs

D66 en LPF Westland

Westland 23.09.2014 - D66 Westland vindt het belangrijk dat jongeren, na het behalen van hun diploma, snel aan het werk kunnen.

Ondanks de verbeterde economische omstandigheden is de crisis nog niet helemaal voorbij en hebben jongeren nog steeds moeite met het vinden van werk. Sinds enige tijd is er een beurs in het leven geroepen die afgestudeerde starters op de arbeidsmarkt op weg moeten helpen: de Startersbeurs (www.startersbeurs.nu).

Het idee is bedacht door de Tilburgse hoogleraar Ton Wilthagen en de jongerenvakbonden FNV en CNV. De afgelopen maanden hebben ongeveer 150 gemeenten zich hierbij aangesloten. Jongeren in de leeftijd van 18 t/m 26 jaar die klaar zijn met hun opleiding kunnen aan de slag met de Starterbeurs. Een kans om zes maanden werkervaring op te doen bij een bedrijf naar keuze.

Aangezien het college jeugdwerkloosheid een belangrijk thema vindt, zou deze Startersbeurs een mooie gelegenheid zijn om de jeugdwerkloosheid terug te dringen.

D66 heeft naar aanleiding hiervan de volgende vragen:

1. Hoeveel werklozen in de leeftijd van 18 tot en met 26 jaar met een startkwalificatie (diploma) zijn er in de gemeente Westland?

2. Heeft het college reeds concrete plannen om de jeugdwerkloosheid binnen de gemeente tegen te gaan? Zo ja, welke plannen betreft dit?

3. Is het college bekend met de Startersbeurs?

4. Deelt het college de mening van D66 Westland dat de Startersbeurs een goede regeling is om de jeugdwerkloosheid terug te dringen?

5. Zo ja, is het college bereid om de gemeente Westland op korte termijn een van de deelnemers aan de regeling te laten worden?

6. Indien het college niet bereid is deel te nemen aan de regeling, op grond van welke overwegingen is het college die mening toegedaan? Wij verzoeken u de gestelde vragen binnen de voorgeschreven termijn schriftelijk te beantwoorden.

Tamara van Riet, fractievoorzitter D66 Westland

Benjamin Hofland, steunraadslid D66 Westland

------

Opmerkelijk dat D66 hierover nu Collegevragen stelt aangezien LPF Westland al op 15 juli een motie in de raad over hetzelfde onderwerp had ingediend.

--------

MOTIE STARTERSBEURS

De raad van gemeente Westland in vergadering bijeen op 15 JULI 2014

In overweging nemende dat:

- De verbinding tussen onderwijs en bedrijfsleven deel uit maakt van het College Werk Programma;

- Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het project Startersbeurs ondersteund;

- De Startersbeurs al met veel succes ingevoerd is in meer dan 100 gemeentes en/of regio’s; Verzoekt het college:

- De gemeente Westland aan te melden bij de Startersbeurs;

- Voor de begroting de gemeenteraad op de hoogte te stellen van de voortgang;

- De startersbeurs te implementeren in hoofdstuk 2.2 van het College Werk Programma

En gaat over tot de orde van de dag,

Namens LPF Westland,

Dave vd Meer