Collegevragen WV over project de Rentmeester

Westland Verstandig

Naaldwijk 25.04.2014 - Westland Verstandig heeft vrijdag Collegevragen gesteld over project De Rentmeester...

wat op het braakliggend terrein, nabij winkelcentrum de Tuinen (ingang Patijnenburg) moet gaan verrijzen. Eerst waren er wat onderhandse vragen aan het College.

----

Per brief heeft u op 16 april 2014 vragen gesteld over de anterieure overeenkomst van het project De Rentmeester. Onderstaand ontvangt u de antwoorden.

Vraag

Gaarne ontvang ik voor wat betreft het plan voor de supermarkt aan de Secretaris Verhoeffweg in Naaldwijk de navolgende bescheiden:

-       Het bouwplan zoals het er nu ligt en zoals het ook met de bewoners is besproken;

Antwoord

Er wordt nog getekend aan het plan. Ontwikkelaar is geen voorstander van het verspreiden van tekeningen die nog in ontwikkeling zijn en waar nog over gesproken wordt. Tekeningen kunnen desgewenst wel getoond en toegelicht worden.

Vraag

-       De volledige anterieure overeenkomst zoals die vorige week ter inzage lag;

Antwoord

Alleen de zakelijke beschrijving heeft zoals gebruikelijk ter inzage gelegen en niet de volledige overeenkomst. De zakelijke beschrijving is als bijlage bijgevoegd bij deze beantwoording.

Vraag

-       Alle overige afspraken die gemaakt zijn met de ontwikkelaar inclusief alle gespreksverslagen etc.;

Antwoord

Alle afspraken zijn verwerkt in de overeenkomst, er zijn geen afspraken buiten deze overeenkomst om.

Vraag

-       De exploitant koppelt de supermarkt in Naaldwijk aan de realisering van de supermarkten in Kwintsheul en Honselersdijk. Zijn daar afspraken over gemaakt tussen uw College en de betreffende exploitant?

Antwoord

Nee, daar zijn geen afspraken over. Voor de gemeente zijn het drie afzonderlijk projecten, met elk een aparte overeenkomst (Honselersdijk is nog in voorbereiding).

Vraag

-       Zijn er al plannen voor wat betreft de Secretaris Verhoeffweg en de reconstructie daarvan?

Antwoord

Ja, voor wat betreft het deel kruising S v Slingelandstraat / Secr Verhoeffweg. Hier zullen door ontwikkelaar zogenoemde keerlussen worden aangelegd. Er zijn principe tekeningen die momenteel technisch worden uitgewerkt. Ook deze kunnen desgewenst ingezien en/of toegelicht worden.

Nee, voor wat betreft de kruising Patijnenburg / Secr Verhoeffweg waarvoor ook een herinrichting gewenst is (verantwoordelijkheid gemeente). Dit wordt momenteel bekeken door ROV/IBOR.

Vraag

Mijn fractie gaat ervan uit dat er een verklaring van geen bedenkingen nodig is voor de verstrekking van de omgevingsvergunning. Is die veronderstelling juist?

Antwoord

Ja, die is juist.

---------

Daarna kwamen de Artikel 26 vragen in hetvervolg. Dit vanwege de terughoudendheid die Westland Verstandig meent te bespeuren bij B&W in de verstrekking van informatie.

Hieronder de vragen mbt tot het project. (foto nieuwbouwinhetwestland.nl)

---

Uw College is niet bereid om de anterieure overeenkomst en de verder gevraagde gegevens toe te zenden alhoewel die er wel zijn. Uw College volstaat voor wat betreft de anterieure overeenkomst met een verwijzing naar een nietszeggende inhoudloze zakelijke beschrijving.

Ook hebben inmiddels een aantal burgers die getracht hebben de anterieure overeenkomst te verkrijgen zich erover beklaagd dat ze de overeenkomst niet krijgen. De fractie van Westland Verstandig vindt dit niet transparant en dit komt ook niet overeen met de openheid die een gemeentebestuur ten opzichte van burgers en degenen die in hun belangen geschaad dreigen te worden, heeft.

Vandaar dat de fractie de navolgende vragen formuleert:

-          Wat bevat de anterieure overeenkomst en waarom wordt de overeenkomst niet integraal, eventueel met het blanco maken van bepaalde onderdelen die wellicht niet algemeen bekend behoeven te zijn, aan de fractie van Westland Verstandig en burgers die belang hebben bij een en ander toegezonden? Bij deze het nieuwe verzoek om toezending. Is uw College daartoe nu wel bereid?

-          Waarom wordt in de publicatie wel de indruk gewekt alsof de overeenkomst ter inzage ligt? De zakelijke beschrijving behelst geen enkele mededeling. Acht uw College dit juist?

-          Waarom wordt deze overeenkomst niet verstrekt zeker nu ook alle afspraken met de ontwikkelaar en alle gespreksverslagen blijkbaar volgens het eerdere antwoord van uw College verwerkt zijn in de anterieure overeenkomst?

-          Waarom wordt niet eerst de verkeerssituatie aan de Secretaris Verhoeffweg geregeld, dat wil zeggen de kruising S. van Slingerlandtstraat/Secretaris Verhoeffweg en de kruising Patijnenburg/Secretaris Verhoeffweg en überhaupt de verkeerssituatie aan de Secretaris Verhoeffweg daar de huidige situatie naar het zich laat aanzien tot grote problemen zal gaan leiden indien het megawinkelplan gerealiseerd zal gaan worden? Onder meer over de verkeerssituatie maken de ter plaatse wonende burgers zich ernstige zorgen en dus is het belangrijk dat de herinrichting concreet wordt aangepakt. Waarom worden de plannen die daarover zijn niet nu al toegezonden? Waarom worden niet eerst die plannen gemaakt voordat ingestemd wordt met de komst van het megawinkelplan?

-          Waarom worden de thans voorliggende bouwplannen niet aan de fractie toegezonden? Blijkbaar vinden er wel gesprekken plaats met belanghebbenden en aldaar worden plannen getoond. Die plannen zijn toch bij de gemeente in het bezit en de ontwikkelaar behoeft toch niet in te stemmen met toezending van de plannen aan de fractie en aan derden? Waarom wordt daar zo terughoudend door uw College over gedaan daar dit toch algemeen toegankelijke documenten behoren te zijn?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,

U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens

Namens de fractie Westland Verstandig