Cultuurweb Westland kost € 570.000

Geplaatst door Westlanders.nu op 31/10/2013 16:42 - Gewijzigd op 31/10/2013 17:35

Westland 31.10.2013 - De fractie LPF Westland heeft het College in een op 22 september 2013 ontvangen brief vragen gesteld over Cultuurweb.  

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Vraag

Hoeveel geld wordt er nu op jaarbasis uitgegeven? (Graag een verdeling in de kosten zodat wij kunnen zien hoeveel euro's er daadwerkelijk besteed worden aan educatie op de scholen en hoeveel euro's er zitten in de organisatie en overige kosten, incl. specificatie)

Antwoord

In 2013, het opstartjaar van Cultuurweb, is er vanuit de gemeente in totaal € 570.000,- voor het hele jaar beschikbaar. Dit is inclusief de bedragen voor theater en muziekonderwijs. Cultuurweb heeft dit bedrag als volgt begroot, gebaseerd op het advies van Frame:

€ 386.000,- theater en muziekonderwijs tot 21 jaar (over de maanden januari t/m juli 2013 is een evenredig deel daarvan rechtstreeks aan Koperen Kees en de Muziekschool beschikt).

€ 75.000 personele kosten

€ 10.000,- marketing en communicatie (o.a website)

€ 5.000,- huisvesting

€ 30.000,- programma’s en activiteiten

€ 45.000,- egalisatiereserve

€ 19.000,- overige zaken zoals bureaukosten, raad van toezicht, verzekeringen, afschrijvingen, onvoorzien, accountant etc.

Daarnaast is er een vierjarige projectsubside van €110.000,- per jaar voor Cultuureducatie met Kwaliteit op p.o. scholen. Hiervan komt € 55.000,- van de gemeente en € 55.000,- van het Fonds voor Cultuurparticipatie. De regeling Cultuureducatie met Kwaliteit is bedoeld voor het ontwikkelen van lesprogramma’s voor het onderwijs. Het overgrote deel van dit bedrag wordt daarvoor besteed en komt dus direct ten goede aan het Westlandse kind.

Vraag

Zijn alle kleine ondernemers al eens benaderd voor samenwerking en wat betreft educatie? Wij bedoelen geen overkoepelende organisaties, maar gewoon 1 op 1.Zo ja, graag aangeven met naam en toenaam zodatdit gecontroleerd kan worden.

Antwoord

Nee, nog niet alle kleine ondernemers zijn al benaderd. Het is niet opportuun om op dit moment een lijst te geven met namen omdat het proces nog volop gaande is.

De kwartiermaker is vanaf medio januari 2013 aangesteld om de organisatie Cultuurweb in te richten. Er is vanaf het begin veel tijd gestoken in de aanvraag voor de landelijke regeling cultuureducatie met kwaliteit voor het primair onderwijs. Het onderwijs- en cultuurveld is hier intensief bij betrokken geweest.

De onlangs aangetreden directeur zet deze lijn voort door en bouwt de contacten verder uit. Culturele organisaties, groot en klein, gaat hij betrekken bij cultuureducatie zodat het culturele veld breed vertegenwoordigd is. Daarnaast gaat hij verder het gesprek aan met andere relevante partijen zoals koepels van organisaties als met individuele ondernemingen.

Vraag

Wat moet het Cultuurweb gaan betekenen voor de kleinere partijen, buiten de bekende verhalen over samenbrengen etc.? Kortom is er een concrete visie, plannen en kan men de toekomst laten zien in bijvoorbeeld een handboek of via de website zodat ook de gemeenteraad kan zien dat er wat gebeurt en dit kan controleren?

Antwoord

De rol van Cultuurweb bestaat uit:

  • Inkoop van een samenhangend cultuureducatief aanbod op school en in de vrije tijd verzorgd door Westlandse instellingen (activiteiten);
  • Ondersteuning van partijen bij organisatie van projecten, festivals, scholing;
  • Ondersteuning bij het vinden van financiering en fondsenwerving;
  • Organisaties ondersteunen bij het flexibel inspelen op de samenleving (advies en hulp);
  • Culturele organisaties, groot en klein, betrekken bij cultuureducatie zodat het culturele veld breed vertegenwoordigd is;
  • Ondersteuning bij het zoeken naar huisvesting en partijen bij elkaar brengen;
  • Het brede aanbod van cultuureducatie zichtbaar maken op website, sociale media, etc.
  • Bijdragen aan de zichtbaarheid van alle organisaties van amateur en professionele cultuur op website, sociale media, etc.

De website, de cultuurcourant en het jaarverslag zijn instrumenten om te monitoren.

Vraag

Bij de beantwoording van deze vragen willen wij een organigram ontvangen van de organisatie van het Cultuurweb uit gespecificeerd met functies en plaats. Dit betreft tevens de nog eventueel in te vullen functies voor zover dat nog niet heeft plaatsgevonden.

Antwoord

Per 1 oktober 2014 is er een directeur voor 0,7 fte en een PR & Communicatie medewerker voor 0.12 fte. Op korte termijn worden de vacatures van coördinator cultuureducatie voor 0,5 fte en administratief medewerker voor 0,34 fte ingevuld. De personele inzet is gebaseerd op het rapport van Frame. Cultuurweb is tijdelijk gehuisvest in Naaldwijk.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris, de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak