Dagbesteding van gehandicapten niet in gevaar

College Westland

Westland 07.02.2015 - De fractie van Progressief Westland heeft B&W vragen gesteld inzake de continuïteit van de dagbesteding van gehandicapten in Westland in 2015.

Dit naar aanleiding van een artikel dat in het AD van zaterdag 13 december stond, waarbij gesteld werd dat de continuïteit van de dagbesteding van gehandicapten in Haaglanden volgend jaar niet gegarandeerd is, omdat niet altijd van dezelfde locatie gebruik gemaakt wordt.

Als gevolg van het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden wij deze vragen als volgt:

Vraag 1

Kent de gemeente bovengenoemd bericht?

Antwoord 1

Ja, het college is op de hoogte van het desbetreffende bericht.

Vraag 2

Speelt de beschreven situatie ook in Westland?

Antwoord 2

De continuïteit van de dagbesteding is niet in het geding. Wel kan de zorgaanbieder besluiten de dagbesteding anders en efficiënter te organiseren. De kosten van vervoer spelen daarbij ook een rol. Zorginstellingen kregen op basis van de AWBZ al een vergoeding per dag voor het vervoer van cliënten naar de dagbesteding. Deze vergoeding was vaak niet toereikend. Op de vergoedingen voor vervoer is daarom geen prijskorting toegepast. Het efficiënt regelen van het vervoer naar de dagbesteding blijft echter een aandachtspunt bij de uitvoering van de begeleiding

Vraag 3

Wat is de rol en wat is de verantwoordelijkheid van de gemeente in het organiseren en verzorgen van dagbesteding voor de beschreven doelgroep?

Antwoord 3

De gemeente is verantwoordelijk voor de inkoop van voldoende aanbod, het vaststellen van het zorgarrangement en het toeleiden van cliënten naar zorgaanbieders. Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit van de begeleiding.

Vraag 4

Hoe verhoudt het verhuizen van de dagbesteding van mensen zich tot de belofte van de gemeente dat continuïteit van zorg gewaarborgd is?

Antwoord 4

Cliënten die in 2014 van dagbesteding gebruik maakten, kunnen dat in 2015 ook nog. Het aantal uren en de kwaliteit van de dagbesteding blijft gelijk. Zorgaanbieders staan echter voor de taak de zorg efficiënter te organiseren. Daardoor kan het zijn dat de zorgaanbieder de dagbesteding op een andere locatie gaat aanbieden. Uiteraard wordt hierbij gekeken of dit voor de desbetreffende cliënt wel een reële optie is.

Vraag 5

Op welke wijze wordt gewaarborgd dat de dagbesteding voor mensen die naar een nieuwe locatie moeten ook passend is?

Antwoord 5

Binnen de afgesloten contracten is één van de vereisten dat de zorgaanbieder kwalitatief en kwantitatief goede zorg levert, die is afgestemd op de situatie en de behoefte van de desbetreffende cliënt en dat deze wordt uitgevoerd volgens professionele standaarden en uitgangspunten. Vanzelfsprekend is dit ook van toepassing op cliënten die de zorg op een nieuwe locatie krijgen aangeboden.

Vraag 6

Wordt een eventuele verhuizing van de dagbesteding vooraf met de cliënten besproken en wordt daarbij rekening gehouden met persoonlijke voorkeuren en mentale en psychische drempels die zorgvuldig verlaagd moeten worden voordat van een verhuizing sprake kan zijn?

Antwoord 6

Ja, zie het antwoord op de vorige vraag. We zien er op toe dat zorgaanbieders het veranderen van een locatie bespreken met de desbetreffende cliënten.

Vraag 7

Op welke wijze wordt ervoor gezorgd dat mensen die een nieuwe locatie toegewezen krijgen daar ook daadwerkelijk naartoe gaan en zich daar op termijn ook prettig gaan voelen? Krijgen die mensen bijvoorbeeld begeleiding bij deze stap?

Antwoord 7

Dit is afhankelijk van de individuele situatie en is de verantwoordelijkheid van de zorgaanbieder. Belangrijk is dat cliënten overgangsrecht hebben en continuering van de ondersteuning.

Het veranderen van locatie waar de zorg wordt aangeboden mag dan ook niet leiden tot beëindiging van de zorg. De gemeente gaat dit nauwlettend monitoren.

Vraag 8

Wat gebeurt er wanneer mensen niet meer naar een dagopvanglocatie gaan omdat zij moesten verhuizen naar een nieuwe locatie en daar niet aan mee willen werken? Wie ontfermt zich over deze mensen?

Antwoord 8

Het beëindigen van de zorg moet door de zorgaanbieder aan de gemeente worden gemeld. Als de reden van het beëindigen van de zorg een verhuizing naar een andere locatie is, dan zal dit met de zorgaanbieder worden besproken. Indien nodig, zal door de gemeente in afstemming met de desbetreffende cliënt worden gekeken naar een alternatief aanbod.

Wij gaan ervan uit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Westland

de secretaris,                      de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak