De Strandwacht verhuist toch naar Monster

College Westland

Naaldwijk 06.07.2018 - Op 4 juli 2018 heeft B&W vragen ontvangen van de fractie Gemeentebelang Westland over huisvesting van de leerlingen van de school

voor speciaal onderwijs ‘De Strandwacht ’met ingang van het nieuwe schooljaar.

Ingevolgde artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Vraag 1
Is het college op de hoogte van het feit dat er momenteel een zeer groot probleem dreigt voor deze 50 kinderen die deze vorm van onderwijs zo hard nodig hebben?

Antwoord 1
Er zou een probleem ontstaan als de kinderen, met ingang van het nieuwe schooljaar geen gebruik zouden kunnen maken van de voormalige Ichtusschoollocatie. Dit is echter niet aan de orde.

Vraag 2
Zo ja: Is de gemeente in contact met De Strandwacht? Hoe kan het zijn dat in de een na laatste week voor de zomervakantie pas bekend is geworden dat de locatie in Monster niet aan de gestelde veiligheidsvoorschriften voldoet? Deze locatie staat reeds sinds februari leeg. Had dit niet veel eerder bekend kunnen zijn?


Foto googlemaps

Antwoord 2
Wij hebben nauw contact met het schoolbestuur. De beslissing om de Strandwacht te verplaatsen naar de Ichtusschool in Monster is kort geleden genomen. In het kader van de expertisecentrumontwikkeling is eerst onderzocht of het niet beter is om SBO De Diamant uit te breiden, zodat de Strandwacht op deze locatie gehuisvest kan blijven. Recent is geconcludeerd dat de groei van het aantal leerlingen van ‘De Strandwacht’ beter opgevangen kan worden in de Ichtusschool dan in SBO de Diamant. In de Ichtusschool is meer ruimte om naast leslokalen ook te voorzien in noodzakelijke ondersteunende ruimten

Vraag 3
Wat gaat het college doen om ervoor te zorgen dat deze kinderen op 27 augustus onderwijs kunnen volgen op een passende locatie in Westland?

Antwoord 3
De noodzakelijke maatregelen om het gebouw in gebruik te kunnen nemen zijn, in overleg met het schoolbestuur, in kaart gebracht. Er wordt op korte termijn opdracht verstrekt om deze maatregelen in de zomervakantie uit te voeren zodat ‘De Strandwacht’ met ingang van het nieuwe schooljaar het gebouw in gebruik kan nemen. De school heeft de ouders van de betreffende leerlingen door middel van een informatiebrief geïnformeerd . Het schoolbestuur heeft daarnaast een persbericht uitgebracht.