Dikker doek moet stuifzand bij Molenslag tegen gaan

College Westland

Monster 18.06.2015 - De fractie Gemeentebelang Westland heeft vragen gesteld aan het College over stof- en zandoverlast bij Molenslag.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Vraag 1

Is het college het met GBW eens dat een structurele oplossing gezocht moet worden om het zand daar te houden waar het door de planmakers bedoeld is?

Antwoord 1

De structurele oplossing wordt gevonden in de uiteindelijke inrichting van het terrein. Het archeologisch onderzoek duurt echter langer dan was voorzien, waardoor het terrein nog niet is ingericht zoals is bedoeld. De uiteindelijke inrichting bestaat uit beplanting, waardoor geen noemenswaardige verstuiving meer plaatsvindt. Tot die tijd wordt de overlast zoveel als mogelijk voorkomen door doeken die het gebied afschermen. De doeken zijn geplaatst door Dunea, de uitvoerder van dit project. Gelet op de recente klachten wordt het huidige doek vervangen door een dikker exemplaar, om de overlast nog verder te beperken.

 

Vraag 2

Is het college het met GBW eens dat er een onderzoek moet komen naar de luchtkwaliteit in de omgeving, om omwonenden uitsluitsel te geven over de gezondheidsrisico’s van het stof- of stuifzand?

Antwoord 2

Nee. Zand in kustgebieden kan onder bepaalde omstandigheden – een combinatie van droogte en wind – overlast veroorzaken, maar heeft voor zover bekend geen nadelige gevolgen voor de volksgezondheid.

Er is hier overigens sprake van  fijn zand, en niet van “fijnstof”, zoals door verkeer en industrie wordt veroorzaakt, en dat wel gevolgen heeft voor de volksgezondheid.

Vraag 3

Is het college bereid op zeer korte termijn dit probleem onder de aandacht van de provincie te brengen en in overleg te treden over deze problematiek? Zou u hen tevens willen verzoeken een onderzoek te doen naar de luchtkwaliteit en afdoende maatregelen te nemen tegen het stof- of stuifzand?

Antwoord 3

De provincie is op de hoogte van dit probleem. De werkzaamheden worden echter in opdracht van de provincie uitgevoerd door Dunea. Dunea heeft toegezegd dat op korte termijn weer nieuwe extra dikke afschermende doeken worden geplaatst. Vervanging van de doeken is nodig, omdat de huidige kennelijk niet bestand zijn tegen te harde wind.

Zoals bij vraag 2 is opgemerkt, is een onderzoek naar de luchtkwaliteit naar ons oordeel niet nodig.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak

Ambtelijke inzet

Naar aanleiding van de raadsmotie d.d. 18 maart 2015 wordt aangegeven hoeveel inzet is gepleegd om deze vragen te beantwoorden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen vaste en variabele inzet. Onder de vaste inzet wordt verstaan het (besluitvormings)proces dat altijd nodig is om de beantwoording te verzorgen. Dit betreft circa 2 uur, wat resulteert in vaste loonkosten van circa € 176,00. Daarnaast is circa 5 uur ambtelijke inzet gepleegd voor de inhoudelijke beantwoording, wat resulteert in € 440,00 (aantal uren x € 88,00). In totaal betreft het dus € 616,00 aan loonkosten. Voor de beantwoording zijn geen kosten gemaakt voor externe advisering.