Direct betrokken bewoners Wateringen ontstemd over aanpak asbestproblemen

Advertorial Westland Verstandig

Wateringen 23.01.2015 - Bewoners van de Prins Bernhardstraat en de Prins Hendrikstraat in Wateringen hebben de fractie van Westland Verstandig benaderd

over diverse knelpunten bij de nu in uitvoering zijnde schoonmaakoperatie asbest. Westland Verstandig heeft gisteren een groot aantal problemen en vragen aan burgemeester Van der Tak voorgelegd. Tot nog toe is daar geen antwoord van de burgemeester. Het gaat daarbij onder meer om:

-          Het nog steeds ontbreken van een duidelijk plan van aanpak zodat de bewoners weten waar ze aan toe zijn;

-          Het niet wederom terugdraaien van de opheffing van de noodverordening voor de hiervoor genoemde straten zolang niet alles –daken, tuinen, openbaar groen, zijkanten van de wegen- asbestvrij is;

-          Het feit dat gewerkt wordt van buiten naar binnen en dus de ergst met asbest vervuilde gebieden nog steeds niet toe zijn aan opruimen;

-          Het niet persoonlijk op de hoogte houden van de gang van zaken;

-          Een groot aantal onzekerheden die bij bewoners bestaan over de mate waarin hun tuinen en daken vervuild zijn;

-          Het niet uitvoeren van een controle van de binnenruimte bij een groot aantal panden waar wel “de asbestwolk” tijdens en na de brand is overheen gegaan;

-          Het geen duidelijkheid geven over de tergende onzekerheid waarin bewoners leven over de gevolgen van het asbest en de wijze waarop het asbest nu vanaf de daken en tuinen zich nog steeds kan verspreiden;

-          Geen goede respons geven op mededelingen die gedaan worden bij het meldpunt;

-          Geen coördinatie met de experts van de verzekering van de eigenaren van de woningen;

-          Onzekerheid over de wijze waarop de daken worden schoongemaakt en de resten asbest die daarna achterblijven;

Een kopie van de brief alsmede de aanvullende brief staan hieronder.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,

Fractievoorzitter

------------------------------

Edelachtbare Heer, Edelachtbaar College,

De fractie van Westland Verstandig heeft inmiddels een gesprek gevoerd met een aantal bewoners van de Prins Bernhardstraat in Wateringen over de gang van zaken met betrekking tot de asbestsanering in hun straat alsmede de Prins Hendrikstraat. Duidelijk is dat de communicatie nog niet goed verloopt en met name onzekerheid bestaat over de huidige situatie.

De bewoners willen graag -zo mogelijk vandaag- beter inzicht hebben in de navolgende zaken:

-          Is er een plan van aanpak en zo ja kunnen de betreffende bewoners dat ontvangen. De bewoners zitten met het immense probleem dat nog steeds asbest aanwezig is op de daken, de achter- en de voortuinen en aan de zijkanten van de stoepen en op het openbaar groen. Die asbestdeeltjes komen ook weer op straat terecht en vervolgens worden deze natuurlijk weer meegenomen met auto’s, terwijl ook auto’s het asbestfijnstof weer opzuigen. Dit betekent dat het dweilen met de kraan open is omdat er steeds weer nieuwe asbestdeeltjes op straat terechtkomen. Bij de bewoners bestaat geen enkele duidelijkheid wanneer en op welke wijze opruiming van daken etc. gaat plaatsvinden;

-          De bewoners waarmee wij gesproken hebben zijn het ook niet eens met de opheffing van de noodverordening voor de Prins Bernhardstraat. Als wordt aangegeven dat er een algemene roep is om die noodverordening op te heffen, dan begrijpen deze bewoners niet waar dat geluid vandaan komt. Het zou toch veel zinvoller zijn de noodverordening te handhaven, auto’s geen toegang te geven tot de Prins Bernhardstraat en eerst alles op te ruimen en daarna pas de noodverordening op te heffen. Nu ontstaat er een situatie die voor geen van de bewoners waarmee wij gesproken hebben aanvaardbaar is. De bewoners zouden dan ook gaarne zien dat de noodverordening weer van kracht wordt totdat opruiming heeft plaatsgevonden;

-          Onlogisch lijkt de bewoners de huidige gang van zaken dat van buiten naar binnen gewerkt wordt, dat wil zeggen dat naar het brandveroorzakende pand wordt toegewerkt. Eerder zou toch verwacht worden dat andersom gewerkt wordt. Helemaal in het begin van de ramp was dat logisch omdat geen medewerking verkregen werd voor het opruimen van het afgebrande pand, maar nu dat wel zo is zou dat plan toch gewijzigd moeten worden;

-          De bewoners zien ook niet in dat het logisch is dat nu alle aandacht besteed wordt aan het schoonmaken van het Velo-voetbalterrein. Op zich heeft dat toch geen urgentie en is het belang van de bewoners van de diverse in de buurt gelegen straten veel groter om bij hen het asbest te verwijderen. In ieder geval moet een en ander aan de bewoners worden uitgelegd waarom nu voor deze wijze van saneren gekozen is. De bewoners proberen die duidelijkheid te krijgen, maar krijgen daarover geen inhoudelijke berichten;

-          Steeds wordt aangegeven dat bewoners persoonlijk op de hoogte gehouden zouden worden van de gang van zaken en ook van de planning. Echter een dergelijke persoonlijke berichtgeving ontbreekt te enen male;

-          Voorts bestaat bij een aantal bewoners –niet allemaal- onduidelijkheid in welke categorie hun voor- en achtertuin is ingedeeld. Ik begrijp dat er een categorie van 0 tot en met 3 is en dat er ook gewerkt wordt met een aanduiding van plus, maar niet alle bewoners zijn op de hoogte hoe de situatie in hun voor- en achtertuin is. Ook op dat punt dient de communicatie verbeterd te worden;

-          Er schijnt geen urgentie gegeven te worden aan de Prins Bernhardstraat oneven nummers en de Prins Hendrikstraat 51 tot en met 59. De logica daarvan valt niet in te zien nu die perceelnummers toch zwaar verontreinigd lijken te zijn met asbest en prioriteit gegeven moet worden aan het schoonmaken van die percelen;

-          Wat ook als ernstig ervaren wordt is de tergende onzekerheid. Op dit moment zien de bewoners geen of nauwelijks actie in hun straten en het is ook niet duidelijk wanneer die actie er wel komt. Dit is niet goed en hier dient duidelijkheid gegeven te worden. Dat moet toch mogelijk zijn;

-          U hebt tijdens de beantwoording van de vragen en uw mededelingen tijdens de raadsvergadering aangegeven dat gekozen is voor bepaalde werkwijzen vanwege de windrichting. De bewoners konden die mededeling niet begrijpen omdat nogmaals vanaf de daken en de tuinen bij voortduring stukjes asbest terechtkomen op de weg, op het toegangspad tot de woningen. Weliswaar wordt daarover gebeld naar het KCC en het meldpunt en vervolgens wordt al of niet na korte tijd gestofzuigd. Van dat laatste is trouwens niet in alle gevallen sprake daar één van de bewoners op 16 januari gebeld heeft en op 19 januari pas weer contact wordt opgenomen om het euvel te verhelpen;

-          De bewoners zijn teleurgesteld in het feit dat de noodverordening voor hun straat is opgeheven zonder dat enig overleg met hen heeft plaatsgevonden. Nogmaals door nu auto’s weer toegang te geven tot de straten betekent het dat asbest wat toch weer op straat terecht gekomen is algemeen verspreid wordt. Dit geeft bij de bewoners een eng gevoel van onzekerheid omdat zij ook niet exact weten wat de gevolgen zijn van asbest en van stofdeeltjes die in hun woning terechtkomen;

-          De bewoners vinden voorts dat in de hiervoor genoemde woningen, dus Prins Bernhardstraat oneven nummers en de Prins Hendrikstraat nr. 51 tot en met 59, een binnencontroletest op asbest dient plaats te vinden. De betreffende bewoners verkeren in onzekerheid of zij nog in een veilige leefomgeving zich bevinden en aan die tergende onzekerheid dient een einde te komen. Vandaar dat ook die binnencontrole dient plaats te vinden. Ik begrijp dat bij een aantal andere panden dat wel plaatsvindt en niet te verklaren valt waarom deze panden niet gecontroleerd worden. In ieder geval is dat voor de betreffende bewoners niet duidelijk. De bewoners begrijpen dat er een inventarisatie heeft plaatsgevonden door een inspecteur, vervolgens komen de witte mannetjes zoals het heet, om daarna als alles klaar is een onderzoeksrapport dat alles schoon is aan te leveren. Als ik het goed begrepen heb gebeurt dat per woning. Voor de bewoners is niet helemaal duidelijk wie wat in deze doet. Het lijkt goed om dit aan de bewoners door te geven. Met name lijkt mij belangrijk dat de laatste keuring of alles schoon is tezijnertijd op deugdelijke wijze plaatsvindt. Daar zullen ook per woning rapporten voor gegeven moeten worden, zodat bij eventuele verkoop geen problemen ontstaan. Één van de bewoners merkte nog op dat op de daken bij de dakpannen altijd asbestrestjes achter zullen blijven omdat die niet schoongemaakt kunnen worden. Is daar een beeld van en hoe wordt dat opgelost?

-          Een aantal bewoners hebben hun zaak uiteraard gemeld bij hun verzekering. Echter de verzekeringexperts mogen niet de voor- en achtertuinen betreden omdat deze nog onder de noodverordening vallen. Kan daar geen praktische oplossing voor bedacht worden, zodat die experts wel hun werk kunnen doen. Zulks ook in het belang van de gemeente bij de totale financiële afwikkeling. Ook op dat punt dienen afspraken gemaakt te worden;

-          De bewoners zelf vinden het systeem van melding via het KCC/meldpunt een beetje onhandig;

-          De bewoners hebben voorts behoefte aan een soort liveblog waarop zij hun ervaringen kunnen melden;

-          Voorts bestaat bij de bewoners geen enkel idee hoe de daken schoongemaakt worden. Als die schoongespoten worden betekent dat dat het asbest toch weer op straat en op de grond valt. Is dat niet een onhandige manier van werken. Kan op dit punt betere voorlichting aan de bewoners gegeven worden;

-          Nog even voor wat betreft de eigen verzekeringen van de bewoners: Vaak wordt bij dit soort gevallen een afspraak gemaakt met een collectief van verzekeraars dat een bepaalde expert wordt benoemd voor het hele gebied en dat die expert dan in nauw overleg met de gemeente/Ecoloss hun werkzaamheden verrichten. Is dat in dit geval ook geen goede oplossing?

-          De bewoners klagen toch ook wel dat geen direct gevolg gegeven wordt aan eventuele klachten dat zij weer asbest hebben aangetroffen. Veel alerter zou daarop gereageerd moeten worden;

 

Het leek mijn fractie het beste om dit bij wijze van onderhandse vraag aan u toe te zenden. Gaarne zou ik een reactie hierop willen ontvangen op korte termijn daar de bewoners echt op een betere –kort gezegd- communicatie rekenen. Gaarne verneem ik zo spoedig mogelijk.

Hoogachtend,

U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens

Fractievoorzitter Westland Verstandig

 ---------------------------

Onderhandse vraag ingevolge artikel 169 lid 3 Gemeentewet

Aanvullende brief op eerdere brief van 22 januari 2015 inzake asbestsanering Wateringen

Edelachtbare Heer, Edelachtbaar College,

Ten vervolge op mijn brief van vanochtend maken de bewoners mij attent op het navolgende.

Zij zouden ook graag zien dat de noodverordening van kracht wordt voor het gedeelte Prins Hendrikstraat dat ernstig verontreinigd is. Dezelfde problematiek speelt hier als in de Prins Bernhardstraat.

De nummers van het huizenblok Prins Hendrikstraat die in de gelegenheid moeten worden gesteld om een interne meting in huis te laten uitvoeren zijn de nummers 61, 59, 57, 55, 53, 51, 49 en 47. Dat zijn er meer dan vanochtend in de brief is aangegeven, maar dat is het hele gebied/huizenblok waar de rookwolk overheen gegaan is.

Tom Tom gestolen

Overigens attendeerde één van de bewoners mij nog op het navolgende. Bij het schoonmaken van de auto is de tomtom gestolen. Aangifte bij de politie is gedaan. Dit wordt als een zeer naar ervaren, zeker omdat hetzelfde bedrijf ook nog verdere saneringswerkzaamheden moet gaan doen. Wellicht kan ook aan deze vervelende kwestie aandacht besteed worden en kan aan het bedrijf worden voorgesteld om in ieder geval de betreffende bewoner in staat te stellen snel een nieuwe tomtom aan te schaffen en dat de kosten daarvan worden vergoed.

De betreffende bewoners wezen mij ook nog –ik had dat zelf ook al opgezocht- op het Plan van aanpak asbestbrand zoals dat door VROM/Inspectie is opgesteld. Blijkbaar worden deze richtlijnen door de gemeente niet gevolgd. Wat is de reden daarvan? Met name op punten waar nu onvrede over ontstaan is, wordt afgeweken van het betreffende plan. Ook gaarne hierop een reactie.

Hoogachtend,

U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens

Fractievoorzitter Westland Verstandig