Fietsbrug over Koningin Julianaweg moeilijk uitvoerbaar

College Westland

's-Gravenzande 30.11.2015 - De fractie GemeenteBelang Westland-CDA Westland heeft collegevragen gesteld over de verkeerssituatie in de woonwijk Tuinveld in ‘s-Gravenzande.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Vraag 1

Is het college met ons van mening dat de bewoners van de wijk Tuinveld voor een bezoek aan het centrum van ’s-Gravenzande te allen tijde de drukke, provinciale, Koningin Julianaweg moeten oversteken?

Antwoord 1

Ja. De rijbaan kan daarbij in twee fasen worden overgestoken, waarbij voetgangers en fietsers zich in de middenberm kunnen opstellen. Overigens is de Koningin Julianaweg geen provinciale weg.

 

Vraag 2

Is het college met ons van mening dat de afremmende verkeersmaatregelen die op de kruising zijn getroffen kennelijk niet tot het gewenste effect hebben geleid en veel weggebruikers (die weliswaar de situatie kennen) zich niet houden aan de aldaar geldende snelheid?

Antwoord 2

Nee, dat gevoel hebben wij niet. Er zijn in de afgelopen twee jaar twee meldingen binnengekomen over te hoge snelheid. Wel zullen wij naar aanleiding van uw vraag snelheidsmetingen gaan uitvoeren, om zodoende het gedrag van weggebruikers te bepalen en vast te stellen of de ter plaatse geldende maximum snelheid wordt overschreden. De meetresultaten worden vervolgens besproken tijdens het reguliere overleg met politie Haaglanden. Afhankelijk van de resultaten van de snelheidsmetingen bepaald uiteindelijk de politie of handhaving van het huidige snelheidsregime zal worden ingezet.

Vraag 3

Is het college bereid te onderzoeken of de aanleg van een loop- of fietsbrug te realiseren is, zowel in uitvoering als in financieel perspectief?

Antwoord 3

Nee. Wij wachten eerst de resultaten van de metingen af. Wel berichten wij u alvast dat de aanleg van een loop- of fietsbrug, vanwege de te overbruggen hoogte en daarmee gepaard gaande lange hellingbanen, moeilijk uitvoerbaar is. Bovendien, en dat is het belangrijkste argument, blijkt uit een eerste verkenning dat de beschikbare fysieke ruimte te beperkt is. Fietsers en voetgangers zullen naar onze overtuiging vanwege de lange hellingbanen gebruik blijven maken van de huidige (gefaseerde) oversteekmogelijkheid.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Westland

de secretaris,                                      de burgemeester,

 

M. van Beek                                         J. van der Tak

Ambtelijke inzet

Naar aanleiding van de raadsmotie d.d. 18 maart 2015 wordt aangegeven hoeveel inzet is gepleegd om deze vragen te beantwoorden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen vaste en variabele inzet. Onder de vaste inzet wordt verstaan het (besluitvormings)proces dat altijd nodig is om de beantwoording te verzorgen. Dit betreft circa 2 uur, wat resulteert in vaste loonkosten van circa € 176,00.

Daarnaast is circa 3 uur ambtelijke inzet gepleegd voor de inhoudelijke beantwoording, wat resulteert in € 264,00 (aantal uren x € 88,00). In totaal betreft het dus € 440,00 aan loonkosten. Voor de beantwoording zijn geen kosten gemaakt voor externe advisering.