Gasloze nieuwbouwwijken draaien voorlopig nog op gas

College Westland

's-Gravenzande 10.05.2020 - Op 17 februari hebben B&W vragen ontvangen van de fractie VVD Westland over de gasloze wijk

Zand en Honing in ‘s -Gravenzande. Ingevolge  van Orde informeren zij u als volgt.

Inleiding
De wijk Zand en Honing bevindt zich in een ecologische zone en wordt bij de verkoop aangeprezen als een gasloze wijk. Dat betekent begrijpelijkerwijs ook dat er geen gasaansluitingen worden opgeleverd. In brochure valt te lezen dat de woningen zijn aangesloten op het warmtenet van HvC.

Er valt eveneens te lezen dat de huizen ‘straks’ worden verwarmd met aardwarmte zodra de geothermiebron actief is. Tot de bron actief is, is er een tussenoplossing. Ironisch genoeg in de vorm van een op aardgas gestookte warmteketel die verstopt zit in een zeecontainer midden in de woonwijk zelf. Over smaak valt te twisten, maar een zeecontainer hoort ons inziens thuis op de 2e Maasvlakte. Het zorgt voor (geluids)overlast voor de bewoners, neemt parkeerruimte in en past niet echt in de architectuurstijl van de Delftse school. 

Over de in aanbouw zijnde geothermiebron en de betreffende woonwijk dan wel het in toekomst aansluiten van andere woonwijken is zowel op de site van de gemeente Westland als die van HVC niets te vinden.  

Dit bovengenoemde leidt tot de volgende vragen:

1. Is het college het met de fractie van VVD Westland eens, dat in het streven naar een duurzamere gemeente Westland, het motiverend moet zijn voor bewoners om kennis te kunnen nemen wat de verwachte oplevering is van geothermiebronnen en wanneer zij aangesloten worden op woonwijken? Zo nee, waarom niet.

Antwoord 1
HVC heef t aangegeven dat de wijk Zand en Honing aangesloten zal worden op één van de aardwarmtebronnen die in ontwikkeling zijn. Het is de bedoel ing dat binnen dr ie tot vijf jaar de woningen aangesloten zijn op een lokale aardwarmtebron en dan wordt duurzame warmte via het warmtenet geleverd. Maar net als de aanleg van een warmtenet, ver loopt ook de ontwikkel ing van een aardwarmtebron gefaseerd. Omdat dit nog een aantal jaar duurt , sluit HVC de woningen en appartementent tijdelijk aan op een gasgestookte warmtecentrale. De verwachting is dat deze centrale voor een periode van ca. één jaar op deze locat ie wordt ingezet.

Een dergelijke oplossing wordt vaker toegepast bij nieuwbouwprojecten die op een warmtenet worden aangesloten maar waar nog geen duurzame warmtebron beschikbaar is. Zo kunnen nieuwbouwwoningen alvast zonder aardgasaansluiting gebouwd worden. De projectontwikkelaars zijn vooraf geïnformeerd dat er eerste een tijdelijke oplossing komt om de warmte te leveren.

De definitieve technische ruimte (Regelstation) wordt gebouwd op de voormalige verharding op het NAVOS- terrein tussen het groen. Hier worden alvast voorbereidingen getroffen voor de toekomstige aansluiting op de aardwarmtebron. Ook plaatst HVC in deze ruimte een gasgestook te cv- installatie die straks de tijdelijke warmtecentrale vervangt, totdat aardwarmte beschikbaar is. Daarna dient deze gasgestookte cv-installatie als back-up in geval van een storing bij de warmtebron.

In deze wijk zullen ONW, de gemeente, de projectontwikkelaars en HVC binnenkort een bewonersavond voor alle particuliere eigenaren, huurders en overige belangstel lenden organiseren. Hier gaan wij antwoord geven op de vragen die bij hen leven omtrent de nieuwbouw c.q. het warmtesysteem. 

2. Ziet u dit als een gedeelde verantwoordelijkheid van de gemeente Westland en HVC? Zo ja, hoe gaat u dit vorm geven en wilt u HVC daar eveneens op aanspreken? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 2
Ja, wij zien dat als een gedeelde verantwoordelijkheid. Er is intensief contact tussen de gemeente, ONW en HVC. Dat gaat zowel over de (tijdelijke) bron, de aanleg van het net als het informeren van bewoners.

3. Acht u het wenselijk dat er in de tussentijd een zeecontainer in een woonwijk wordt geplaatst?

Antwoord 3
De Tijdelijke Warmte Centrale staat er tijdelijk totdat de defini tieve technische ruimte ( het Regelstation), inclusief back -upketels, mag worden gebouwd. Dit proces loopt, en de verwachting is dat deze centrale voor een periode van circa één jaar wordt ingezet. De Tijdelijke Warmte Centrale staat op een bouwterrein van ONW en Weboma. Dit is ook met hen afgestemd.

4. Is er een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van de zeecontainer?

Antwoord 4
Nee. De zeecontainer is qua omvang en gelet op de locatie en functie omgevingsvergunnings vrij. Voor wat betreft milieu is er een melding Activiteitenbesluit gedaan. Daarnaast heeft de ODH geoordeeld dat er geen vergunning Wet natuurbescherming nodig is.

5. Past een zeecontainer in het bestemmingsplan van een woonwijk? 

Antwoord 5
De zeecontainer is qua omvang en gelet op de locatie en functie omgevingsvergunnings vrij. Men komt dan niet toe aan een toets aan het bestemmingsplan. De Tijdelijke Warmte Centralen staat nu op een bouwterrein. Nu is er sprake van een woonwijk in aanbouw. We verwachten dat de TWC verwijderd is, voordat de woningen van het project Weboma in fase 2 worden opgeleverd.