GBW is verschraling in de zorg zat

GBW

Westland 12.12.2014 - GemeenteBelang Westland maakt zich zorgen over de voorzieningen voor de Westlandse burgers. Aanleiding voor onze zorgen

zijn de sluiting van de verzorgingshuizen en de sluiting van de nachtapotheek. De mate van voorzieningen en de daarbij behorende veiligheid staan bij ons scherp op het netvlies.

Met bepaalde aanpassingen en nieuwe concepten in de zorg, zoals het ambulante zorgteam van Pieter van Foreest en de taxiservice om bij hoge urgentie medicijnen op te halen, kunnen wij leven al is het wel een verschraling van het aanbod.

Het bericht dat Stichting Jeugdformaat De Jutters Combinatie voor JeugdzorgPlus (JJC) in Den Haag de deuren sluit geeft het beeld weer dat wij nog niet aan het eind van de verschraling zijn. De intentie van JJC is om een gedeelte van de werkzaamheden onder te brengen in een gezamenlijk behandelcentrum met de stichting Jeugdformaat Ipse de Bruggen (JIB) op de locatie Schakenbosch Leidschendam. Je zal maar van die zorg afhankelijk zijn!

Voor GBW is de maat vol nu blijkt dat het BJZ (Bureau Jeugd Zorg) de locatie in Naaldwijk gaat sluiten en verhuist naar de Neherkade in Den Haag. Eerder, in de raadsvergadering van september, hebben wij hier al melding van gemaakt. De wethouder wuifde het toen weg met de opmerking dat wij niet op geruchten moesten reageren en geen onrust moesten creëren. Daarna bleef het stil. Nu blijkt uit een brief van BJZ dat per 16 december de verhuizing een feit is.

Naaldwijk is voor de (jeugdige) bezoekers een vriendelijke en vertrouwde omgeving. In tegenstelling tot de locatie Neherkade. Deze is grootschalig, met een eigen dynamiek en intimiderend met beveiligers bij de ontvangst. Bovendien is de reis op zich al een bedreiging voor de kinderen. Al met al een zeer ongewenste situatie.

Wij doen u vanuit onze positief kritisch houding de volgende voorstellen waarbij wij voorop stellen dat: de (gezins)voogden zoveel mogelijk gesprekken bij ouders thuis houden, of op de groepen dan wel de gezinshuizen. Het overgrote deel van de gesprekken (80 tot 90%) vindt daar plaats. Maar, de gesprekken die niet thuis plaats kunnen vinden, hebben evengoed een plek nodig. Zeker omdat dit vaak sleutelmomenten zijn.

Wat is er nodig:

1. Ruimte voor begeleide bezoeken: gemiddeld worden er per jaar in een kleine tien zaken in het gedwongen kader begeleide bezoeken georganiseerd. Er wordt gezien dat nu al in zeker de helft van deze zaken (één van de) ouders niet bereid zal zijn om hiervoor naar Den Haag te reizen. 50% stagnatie dus.

2. Ruimte voor het houden van Familie Netwerk Beraden en Groot Zorg overleggen: gemiddeld 1 tot 2 keer per week. Zeker voor families (incl. de jeugdigen zelf en opa's/oma's) is reizen vaak niet haalbaar.

3. Ruimte voor gesprekken met ouders die niet op de bank kunnen plaats vinden: gemiddeld tot 5 gesprekken per week. Het betreft dan: - slecht nieuws gesprekken - thuissituaties waar de gezinsvoogd zich niet veilig voelt - veel vechtscheidingen, waarbij onderdeel van de methodiek kan zijn om ouders altijd gezamenlijk te spreken, en veel ouders niet bereid zijn om een gesprek te voeren in het huis van hun ex. Er moet dan gezocht worden naar een neutrale plek.

4. Ruimte voor gesprekken van Ouderschap Blijft. Deze gesprekken worden gehouden door medewerkers van Jeugdformaat, dus zijn niet per sé bedoeld voor BJZ. Wel wordt er vaak gezamenlijk opgetrokken. Op dit moment draaien er voor zover GBW weet 8 trajecten Ouderschap Blijft in het Westland (vrijwillig en gedwongen kader opgeteld). Jeugdformaat heeft laten weten dat zeker de helft van deze trajecten tussentijds gestopt zullen moeten worden omdat ouders niet bereid zijn naar de voor Jeugdformaat dichtstbijzijnde locatie te komen.

5. Gesprekken met jeugdigen die door andere instanties worden gevoerd. Dit werd tot nu toe gefaciliteerd door BJZ Naaldwijk: die stelde spreekruimtes hiervoor beschikbaar Dit zijn b.v. de Jutters en de landelijk werkende instellingen (WSG en Leger de Heils). Ook het AMK is straks onafhankelijk en zal wellicht gesprekken met ouders binnen 't Westland zelf willen voeren.

GBW stelt dat deze ontwikkeling in strijd is met de lijn van goede zorg, dichtbij bij de mensen, zo kort als kan maar zo lang als nodig. Hier hebben wij ons inziens als Raad voor gekozen en deze ontwikkeling staat hier haaks op!!

Dit alles leidt tot de volgende vragen:

1. Wat heeft de wethouder gedaan sinds wij in september melding maakten van de op handen zijnde verhuizing?

2. Is het college het met de fractie van GBW eens dat er een BJZ functie in Westland behoort te zijn?

3. Deelt het college onze opvatting zoals hierboven verwoord? • Zo ja, bent u bereid met onze voorstellen aan de slag te gaan? • Zo nee, kunt u dan motiveren waarom niet?

4. Of; welke stappen gaat het college ondernemen om de verhuizing terug te draaien?

5. Welke alternatieven zijn er binnen Westland, indien dit niet lukt, voor de gebruikers van BJZ Stichting JeugdFormaat en anderen?

6. Is het college bereid om onze zorgen en ongenoegen middels een brief kenbaar te maken aan de minister van VWS?

Wij verzoeken u deze vragen conform het reglement van orde te beantwoorden.

Namens de fractie van GemeenteBelang Westland,

Frank Rijneveen

Willem van der Steen