GBW, LPF Westland; Milieuregelgeving in Westland slaat door

GemeenteBelang Westland, LPF Westland

Westland 26.05.2016 - Een meerderheid van de gemeenteraad heeft niet in willen stemmen om huisvesting van manege De Dijkgraaf aan de Papendijk mogelijk

te maken, jammer.

Duidelijk is wel dat de milieuregelgeving die van kracht is sinds juli 2015 funest is voor veel ontwikkelingen binnen onze gemeente, wij willen niet lijdzaam toezien hoe Westland alsmaar verder belemmerd wordt in haar ontwikkeling door regelgeving die veelal gebaseerd is op een of andere scriptie of afstudeeropdracht. Let wel wij hebben oog voor mens, dier en milieu, maar we moeten niet doorslaan.

Greenport Holland Overheden pleit voor verbetering Wet Aanpak Schijnconstructies

De werkelijke consequenties van deze regelgeving (stikstof PAS) is nog niet duidelijk. Er zijn veelal aannames wat de consequenties zijn maar wat nu wel en wat nu niet kan is nog niet duidelijk. College leden hebben ook al eerder aangegeven dat deze regelgeving te zot voor woorden is.

Als de uitwerking van deze regelgeving inderdaad zo ernstig is zoals wordt aangegeven dan zal dat ook consequenties hebben voor de ontwikkeling van de Westlandse Zoom. Wij willen graag op de kortst mogelijke termijn helderheid krijgen of de uitwerking van de genoemde regelgeving en onduidelijke gevolgen, in relatie tot de ontwikkeling van de Westlandse Zoom, potentiele kopers zou kunnen weerhouden.

Dit brengt ons tot de volgende vragen:

1.      Ondervindt de ontwikkeling van de Westlandse Zoom hinder van deze PAS?

a.      Zo ja wat betekent dit in planvorming, in tijd en in financieel opzicht.

b.     Zo nee kunt u dan bevestigen dat de uitvoering van de Westlandse Zoom volgens planning verloopt en blijft verlopen en dat het gebied Plaats Langeveld inderdaad zoals eerder door het college is aangegeven nu binnen 23 maanden ontwikkeld gaat worden    (daarom moet de manege immers wijken).

2.      Welke andere bedreigingen ziet uw college in deze regelgeving voor verdere ontwikkelingen binnen onze gemeente (naast het gebied genoemd in vraag 1).

3.      Is uw college met ons van mening dat deze regelgeving zo ver door slaat en dat onze inwoners en ondernemers hier door gedupeerd worden / zijn.

Wij verzoeken u deze vragen conform het rvo binnen de daarvoor gestelde termijn te beantwoorden.

Namens de fracties van Gemeentebelang Westland en LPF-Westland

Remmert Keizer

Dave van der Meer