GBW maant B&W serieus werk te maken van bouwplannen Kwintsheul

Advertorial GBW

Kwintsheul 04.06.2018 - In Kwintsheul is vorige week door Edward Koornneef een schitterende supermarkt geopend. Wie denkt dat daarmee alle opgaven

voor een glorieuze toekomst van Kwintsheul wel zijn ingevuld, slaat de plank mis. De basisschool in Kwintsheul heeft te maken met een dalend leerlingenaantal, een kritische ondergrens is in zicht. Ook de sportverenigingen in Kwintsheul hebben te maken met een stagnerende aanwas van nieuwe leden. Deze ontwikkelingen bedreigen de leefbaarheid en de vitaliteit van het dorp.

GemeenteBelang Westland heeft in begin 2016 al het initiatief genomen voor een motie waarin B&W van Westland wordt opgedragen een onderzoek te doen naar mogelijke woningbouwlocaties voor de kleinere Westlandse dorpen als Kwintsheul en Heenweg. Dat onderzoek heeft voor Kwintsheul inmiddels aangetoond dat een locatie aan De Driesprong de beste optie voor woningbouw is. De locatie biedt ruimte aan 150-175 woningen.

B&W van Westland heeft de gemeenteraad onlangs geïnformeerd over de voortgang in de planontwikkeling voor deze locatie. De brief komt er kort en goed op neer dat B&W sinds begin 2016 goed heeft nagedacht over een strategie. Een strategie waarbij zij de komende twee jaar eens goed gaat nadenken over een visie voor de locatie. B&W van Westland heeft daarbij ook het plan opgevat zèlf als ontwikkelaar voor de woningbouw op de locatie op te treden.

GemeenteBelang Westland is flink geschrokken van de informatiebrief en de ideeën en voornemens van B&W. Ze betekenen immers dat de komende twee, drie jaar in de nieuwbouwlocatie ‘De Driesprong’ géén ‘eerste paal’ geslagen zal worden.

Ook de voortgang in andere nieuwbouwplannen in Kwintsheul – zoals op de locatie van garage ‘De Wittebrug’ en ‘Verkade’ verloopt zeer stroperig.

College beantwoordt vragen over woningbouwontwikkelingen zonder bestemmingsplan

Ondertussen loopt wel het leerlingenaantal op de basisschool terug en stokt de aanwas van nieuwe leden van de sportverenigingen. Ook maatschappelijke voorzieningen in het dorp – zoals de huisartsenzorg – staan onder druk.

GemeenteBelang Westland vindt het onbegrijpelijk en onverantwoord dat B&W Westland de problemen van Kwintsheul niet onderkent en geen prioriteit wil geven aan het voortvarend realiseren van nieuwbouwplannen in dit dorp. Tijdens de bouw¬crisis is er stevig bezuinigd op de afdelingen die over de bouwplannen gaan en nu in de laatste jaren de woningmarkt weer aantrekt, is er te weinig capaciteit. Nu al heeft de gemeentelijke organisatie daarom de handen méér dan vol. Daar kan een planontwikkeling voor de locatie ‘De Driesprong’ in Kwintsheul niet ook nog eens bij.

GemeenteBelang Westland wil serieus werk maken van woningbouwplannen in Kwintsheul om daarmee de leefbaarheid en vitaliteit van het dorp te borgen. Zij stelt daarom B&W voor de slagkracht van de markt te benutten en een tender uit te schrijven gericht op het versnellen van de ontwikkeling en realisatie van de locatie ‘De Driesprong’.

Advertorial