GBW stelt collevragen over begeleiding gemeente van statushouders

GemeenteBelang Westland

Westland 08.01.2016 - De fractie van GemeenteBelang Westland heeft altijd aangegeven dat het opvangen en huisvesten van statushouders en asielzoekers

zich niet alleen beperkt tot de daadwerkelijk huisvesting, er zijn meerdere aspecten die hierbij betrokken dienen te worden zoals bijvoorbeeld arbeid en scholing.

Voor deze artikel 26 vragen beperken wij ons vanaf hier tot statushouders. Voor een goede integratie is het van het grootste belang dat statushouders die naar Westland komen vanaf de eerste dag meedoen aan de sociale samenleving zoals wij die kennen. Arbeid is daarvoor absoluut een must om niet geïsoleerd thuis te komen te zitten maar juist actief deel te nemen aan onze samenleving.

Nieuwe afspraken aanpak problemen verhoogde asielstroom

Het zoeken naar arbeidsplaatsen voor statushouders zal met name voor werkstroom / Patijnenburg een extra druk met zich meebrengen aangezien deze doelgroep vaak een taal achterstand heeft. Tijdens de conferentie in december 2015 hebben wij via Vitis welzijn het verhaal van meneer Salah gehoord. Een erg positief verhaal maar wel een zeldzaam positief verhaal. Vanuit de samenleving krijgen wij signalen dat de huisvesting, en met name het aanpassen, allemaal niet zo heel erg soepel en positief verloopt zoals wel wordt geschetst.

Andere fracties ( met name LPF Westland) hebben eerder al aandacht gevraagd voor het verspreid huisvesten van statushouders, GemeenteBelang Westland ondersteunt dat verzoek, te meer nu wij na een bezoek aan de Ahornstraat in Monster hebben geconstateerd dat het evenwicht in die straat ( huurwoningen) compleet is verdwenen. Buurtbewoners zijn bang dat de woningen die nu leeg komen ook allemaal voor statushouders beschikbaar worden gesteld en dat terwijl er op een blok van 6 woningen al drie door statushouders in gebruik zijn genomen.

Hert huisvesten van statushouders is een verplichting van het rijk. De fractie constateert dat er veel statushouders zijn die na het verkrijgen van die status aan gezinshereniging doen en op die manier de toestroom nog meer vergroten en de krapte op de woningmarkt nog groter wordt. Nu wij binnen kort als gemeenteraad met elkaar in debat gaan wil onze fractie graag antwoorden op de onderstaande vragen.

Dit brengt ons tot het stellen van de volgende vragen:

1. Kunt u een uitsplitsing maken per jaar van het aantal statushouders dat is gevestigd in Westland tussen 1 januari 2010 en 31 december 2015?

a. Kunt u tevens aangeven hoeveel 1-persoons huishoudens zijn gehuisvest per jaar.

2. Hoeveel statushouders hebben aan gezinshereniging gedaan, en om hoeveel mensen gaat dat dan ( ook graag uitsplitsen per jaar)?

3. Statushouders hebben recht bij huisvesting op een bijstandsuitkering. Kunt u aangeven hoeveel statushouders er op dit moment nog een bijstandsuitkering krijgen. Van diegene die geen uitkering meer krijgen hebben die allemaal inkomen uit arbeid of zijn er ook gevallen waarin de uitkering om andere redenen zoals bijvoorbeeld fraude of het niet mee werken aan het vinden van passend werk is gestopt en zo ja, om hoeveel uitkeringen gaat dat dan.

4. Hoeveel statushouders zijn actief door de gemeente begeleid naar werk?

5. Worden statushouders gescreend op hun arbeidscapaciteit?

6. Hoeveel statushouders zijn teruggekeerd naar het land van herkomst?

7. Hoeveel statushouders hebben hun huurwoning verlaten voor een koopwoning of een particuliere/ vrije sectorhuurwoning? (Hebben dus een woon carrière gemaakt).

8. Wat doet de gemeente om de statushouders te begeleiden naar het land van herkomst als de situatie dat weer toelaat?

Namens de fractie van GemeenteBelang Westland

Remmert Keizer