GBW wil meer tijd voor invoering nieuw zorgstelsel

Advertorial GBW

Westland 02.11.2014 - GemeenteBelang Westland wil de termijn die nu staat voor het invoeren van de drie decentralisaties: werk, jeugd en zorg, van één jaar verlengen naar twee jaar.

Reden voor deze keuze is het feit dat bij de begrotingsbehandeling in 2015, dus de begroting 2016-2019, geen ervaringscijfers bekend zijn op basis waarvan gedegen keuzes gemaakt kunnen worden. Wij willen een optimaal rendement van het geïnvesteerde geld en daarvoor moet je minstens een heel jaar draaien. Pas dan kunnen gefundeerde keuzes gemaakt worden.

GBW zal bij de begrotingsraad op 6 november over dit onderwerp een motie indienen. Deze hele operatie is zeer complex, het past niet om in 2015 op basis van onvolledige cijfers een begroting te maken.

“ Wij nemen de zorg zeer serieus “ aldus Frank Rijneveen “ één jaar is te kort, met een invoeringstermijn van twee jaar kun je simpelweg betere keuzes maken in het belang van de zorg!

-------

Motie

De raad van de gemeente Westland in vergadering bij een op 6 november 2014 bij behandeling van de begroting 2015 Constaterende dat:

• De discussie uit de gemeenteraadsvergadering van 16 september over het onderwerp de drie decentralisaties een onduidelijk beeld geeft over de wijze waarop behoefte en aanbod op elkaar afgestemd kunnen worden.

• Dit mede veroorzaakt wordt, doordat de rijksoverheid zeer laat is met het verstrekken van gegevens.

• De rijksoverheid het proces van definitieve beleidsvorming nog niet heeft afgerond waardoor gemeenten met enige regelmaat worden geconfronteerd met beleidswijzigingen.

• GemeenteBelang Westland, net als andere fracties, zich zorgen maakt over het feit of bij de begrotingsbehandeling in het jaar 2015 (de begroting 2016-2019) er voldoende feiten en concrete gegevens voor handen zijn om er goede besluiten over te kunnen nemen.

• Het integraalbeleidsplan sociaal domein leidend moet zijn om zodoende de financiële consequenties goed inzichtelijk te maken.

• In beantwoording op vragen van GBW het college in de raadsvergadering van 16 september heeft gezegd, dat de eerste ervaringscijfers pas in mei 2015 beschikbaar zijn.

• De cyclus van proraps, voorjaarsnota en begroting kort op de startdatum van 1 januari 2015 zit. overwegende dat:

Meer marge qua tijd de volgende voordelen zal hebben:

• Beter inzicht in de maatregelen van de rijksoverheid;

• Meer zicht op de effecten van het ingezette beleid;

• Meer inzicht in de financiële gevolgen en de snelheid waarmee de WMO-reserve wordt afgebouwd;

Draagt het college op::

Om de overgangsperiode van het jaar 2015, ook wel de zachte landing genoemd, te verlengen met het jaar 2016 danwel zo snel als kan, om zodoende de continuïteit en kwaliteit van de zorg ook voor dat jaar te garanderen.

In 2015 de gemeenteraad maandelijks te informeren over de ontwikkeling van onze WMO-reserve en andere financiële ontwikkelingen op het gebied van de 3 decentralisaties.

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens GemeenteBelang Wesland

F. Rijneveen

---------

R. K. Keizer Uit het verslag van de vergadering van 16 september:

De heer Rijneveen:

Voorzitter. Ik wil van de wethouder een meer gedetailleerd antwoord op de vraag hoe er tot meer gedegen informatie kan worden gekomen. Bij de voortgangsrapportage van het college is dat wat lastig en bij de Begroting 2015 zullen we op basis van harde feiten en cijfers besluiten moeten nemen die we nu eigenlijk een jaar voor ons uitschuiven. Daar komt het in feite wel op neer. Daar moet een traject van verantwoording aan voorafgaan. Ergens in 2016 zal er een verslag worden gepresenteerd van de bevindingen uit 2015 en dat helpt niet meer bij de begroting. Zo zijn er op meerdere vlakken in de verantwoording hiaten te vinden. Ik denk dat het verstandig zou zijn als we op een of andere manier met de commissie MO toewerken naar een gedegen voorbereiding richting de begroting, eigenlijk al vanaf 1 januari. Wij behandelen de begroting in november, maar u bent er al eerder mee bezig. Dan zie je dus dat je in dat hele proces nog steeds niet op basis van de juiste feiten voorstellen moet doen. Daarop moeten we besluiten nemen en dat vinden we heel vervelend. Op de een of andere manier wil ik daar iets meer een vinger achter krijgen.

Wethouder mevrouw De Goeij-van der Klugt:

Voorzitter. Wij gaan ook voor een gedegen voorbereiding om uiteindelijk op basis van juiste getallen discussies te kunnen voeren. We kijken of er inderdaad een trendbreuk is en dan hebben we het over aantallen cliënten, of nieuwe zorgproducten aanslaan en wat het volume daarvan is. We hebben het dan ook over het budget. Als er aan het eind van de maand gefactureerd wordt, begrijpt u ook wel dat er een maand overheen gaat voordat je wat kunt laten zien. Na het eerste kwartaal moeten we kijken waar we staan.

Ik schat in dat we u in mei kunnen rapporteren en de volledige gegevens over het geleverde in het eerste kwartaal kunnen geven. Misschien kunnen we op een eerder moment iets zeggen over het aantal cliënten, de producten of een trendbreuk. Dus waar het eerder kan, doen we het ook eerder. Als we het hebben over het totale budget, denk ik dat u moet denken aan twee maanden na het einde van het eerste kwartaal.