Geen 50 km/uur zone op de Madeweg

College Westland

Monster 11.04.2019 - Op 22 november 2018 hebben B&W vragen ontvangen van de fractie Werstland Verstandig over de snelheid op Madeweg in Monster.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

 

Vraag 1

Waarom wordt de Madeweg niet op dezelfde wijze behandeld als de Haagweg en als er twijfel is waarom wordt niet ingestemd met een 50 kmzone? Het College geeft wel aan dat op termijn aanwijzing tot 50 km zal plaatsvinden, maar de vraag is wanneer dat dan gaa t gebeuren en waar dat plan van afhankelijk is, zodat de bewoners duidelijkheid hebben.

Antwoord 1

Voor een snelheidswijziging bestaat op korte termijn onvoldoende noodzaak. De Madeweg staat in rechtstreekse verbinding met de Madepolderweg en kent andere (toekomstige) verkeerskarakteristieken. Onderzoeken in het kader van gebiedsontwikkeling zijn gaande. Mocht dit tot andere conclusies leiden, dan kunnen heroverwegingen plaatsvinden (en al dan niet worden meegenomen in de mobiliteitsvisie).