Geen alternatieve invullingsmogelijkheden voor Heulse supermarkt

College Westland

Kwintsheul 12.05.2017 - De fractie van VVD Westland heeft collegevragen gesteld over alternatieve mogelijkheden voor de supermarkt in Kwintsheul.

Ingevolge het bepaalde in artikel 42 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2016", beantwoorden zij deze vragen.

Vraag 1

Is het college bekend met actuele ontwikkelingen rondom de supermarkt in Kwintsheul en/of op welke termijn kan de raad informatie verwachten over de vorderingen rond de komst van een supermarkt in Kwintsheul?

Antwoord 1

Het college is op de hoogte van het feit dat de ontwikkelaar in kwestie met verschillende partijen onderhandelingen voert over de uiteindelijke invulling van deze supermarktlocatie. Op dit moment kan hierover nog geen uitsluitsel worden gegeven. Zodra dit wel mogelijk is zal het college uw raad nader informeren.

 

Vraag 2

Wat is het college van plan als er geen vorderingen zijn te melden?

Antwoord 2

De onderhandelingen die momenteel worden gevoerd vergen de nodige tijd. Desalniettemin gaat het college ervan uit dat de onderhandelingen uiteindelijk zullen leiden tot de gewenste invulling van deze locatie.

Vraag 3

Herkent het college de landelijke trend die wordt geschetst bij dorpen waar voor een ondernemer het runnen van een rendabele supermarkt niet mogelijk is?

Antwoord 3

Het college is ermee bekend dat er een tendens is te onderkennen naar steeds grotere supermarkten waarin een “full service” –pakket aan de consument wordt geboden. Anderzijds zijn er in den lande genoeg voorbeelden voorhanden waar supermarkten met een geringere omvang uitstekend in staat zijn om deze opgave ook rendabel goed uit te voeren.

Het college gaat er overigens vanuit dat bij de ontwikkeling van deze locatie indringend gekeken is naar de omvang van Kwintsheul en omgeving.

Vraag 4

Kan het college verkennen of er lokaal bereidheid is om een initiatief te starten waarbij vrijwilligers, lokale zorginstellingen en een ondernemer een rendabele supermarkt realiseren? Zo ja, wat is daarvoor nodig? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 4

Gelet op het overleg dat thans wordt gevoerd gaat het college ervan uit dat de gewenste invulling van deze locatie gerealiseerd gaat worden. Het verkennen van alternatieve invullingsmogelijkheden voor deze locatie acht het college op dit moment prematuur. Indien de omstandigheden wijzigen is het college bereid om deze mogelijkheid onder de aandacht van de ontwikkelaar te brengen.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak