Geen duidelijk beeld van jong dementerenden in Westland

College Westland

Westland 20.12.2016 - De fractie GemeenteBelang Westland heeft in december vragen gesteld aan B&W over jong dementerenden.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen.

Westland opent RNI loket

Vraag 1

Is er reeds een dergelijke plek in Westland waar deze jong dementerenden worden opgevangen?

Antwoord 1

In de aanzet van uw vragen heeft u het over “begeleid wonen” van relatief jonge Westlandse mensen met vergeetachtigheidsproblemen. Dat zijn mensen die nog thuis wonen en gebruik maken van extramurale zorg (o.a. gefinancierd uit de Wmo en Zorgverzekeringswet). Later in uw vraagstelling noemt u verpleeghuizen waar deze mensen kunnen wonen. Dat zijn dus mensen die niet meer thuis wonen en intramurale zorg gebruiken die gefinancierd wordt uit de Wet langdurige zorg (WLZ).

Voor mensen die nog thuis wonen is er speciale aandacht voor jong dementerenden in de ontmoetingscentra in Westland. Voor mensen die in een zorginstelling wonen is er aandacht binnen de zorginstellingen in Westland.

Vraag 2

Is het college het met GemeenteBelang Westland eens dat voorkomen met worden dat deze groep tussen wal en schip terecht komt?

Antwoord 2

Ja, het college is groot voorstander dat onze inwoners zorg op maat krijgen en we hebben daar ook speciale aandacht voor.

Vraag 3

Kan het college in beeld brengen hoeveel jong dementerenden reeds opgevangen worden op de Bieslandhoeve of op Mariahoeve?

Antwoord 3

In de Bieslandhof wonen 2 cliënten die afkomstig zijn uit Westland en in Mariahoeve woont 1 cliënt in deze intramurale voorziening.

Vraag 4

Kan het college, eventueel na overleg met de desbetreffende zorginstelling, in beeld brengen hoeveel personen er op dit moment op zoek zijn naar een dergelijke onderkomen?

Antwoord 4

Wij werken in Westland in de dementieketen samen met zorgaanbieders en huisartsen. Daarin is het proces en het moment van opname in een zorginstelling een belangrijk onderwerp. Juist bij jonge mensen ligt deze vraag zeer gevoelig en stelt men dat zo lang mogelijk uit. Daardoor is het niet mogelijk vooraf in beeld te brengen hoeveel mensen op zoek zijn.

Vraag 5

Indien uit de antwoorden op vraag 2 en 3 blijkt dat de behoefte vanuit Westland voor een dergelijke woonvoorziening substantieel is, zou het college dan het initiatief willen nemen om met de Westlandse zorginstellingen in overleg te treden met als doel op de bekijken of het mogelijk is om zo’n plek  in Westland te creëren?

Antwoord 5

Zorgkantoor DSW en de zorginstellingen zijn verantwoordelijk. Zij zijn in gesprek over de intramurale thuisvoorzieningen in het Westland en de zorg op maat. De financiële taakstelling ligt primair bij DSW. Het college onderhoudt nauwe contacten met DSW en volgt ontwikkelingen op de voet.

Vraag 5a

Zo ja, zijn hier dan extra financiële middelen voor nodig of is dit dan alleen een kwestie van het verschuiven van personen?

Antwoord 5a

Woonvoorzieningen vallen onder de Wet langdurige zorg. DSW is hier de samenwerkingspartner van het college. Het college heeft geen invloed op de financiering van de Wet langdurige zorg.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak