Geen exploitatie van recreatieruimte in Pijletuinenhof

College B&W

Naaldwijk 29.08.2014 - De fractie van de Westland Verstandig heeft vragen gesteld inzake het initiatief van bewoners...

van de aanleunwoningen Pijletuinenhof tot zelfexploitatie en restauratie van de bijbehorende recreatieruimte.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden wij deze vragen als volgt:

Vraag 1 Is het college bereid om te bemiddelen tussen Careyn, Camelot en de bewoners om alsnog voor elkaar te krijgen dat zij via een zelfwerkzaamheid alsnog de restauratie dan wel een gedeelte daarvan zelf kunnen gaan exploiteren ten behoeve van vorenstaande doelen?

Antwoord 1 Het college heeft zorginstelling Careyn gevraagd of het restauratiegedeelte van de Pijletuinenhof in gebruik genomen kan worden. Dit is niet het geval. Het gebouw is onveilig en de installaties zijn verouderd en buiten gebruik gesteld. Carey wil niet meer investeren in de Pijletuinenhof. Het in gebruik nemen van de recreatieruimte is daardoor niet meer mogelijk.

Vraag 2 Is uw college bereid om op Careyn de nodige druk uitoefenen dat zij alsnog dit soort initiatieven ter harte neemt en niet van bewoners verlangt dat zij helemaal naar het Woerdblok gaan; immers de bewoners kunnen ook niets aan de verhuizing van de Pijletuinenhof doen en die bewoners zijn tientallen jaren lang wel “trouwe klanten” geweest van de Pijletuinenhof?

Antwoord 2 De situatie is dat menig bewoner van de aanleunwoningen van de Pijletuinenhof en de Hof van Eden inmiddels gebruik maakt van het aanbod in het Woerdblok. Bij navraag is men niet ontevreden over het aanbod, noch over het vervoer met de Plusbus naar het Woerdblok.

Vraag 3 Is uw College bereid om dit soort initiatieven in de toekomst te faciliteren en positief tegemoet te treden daar dit soort initiatieven grote waardering vanuit de gemeente moeten krijgen?

Antwoord 3 Het was een initiatief van Vitis en Middin. Zij beraden zich op andere mogelijkheden. Wij gaan ervan uit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Westland

de secretaris, de burgemeester,

M. van Beek J. van der Tak