Geen extra parkeerruimte voor De Ranken fase 1

College Westland

Kwintsheul 09.07.20202 - Op 14 mei hebben B&W vragen ontvangen van de fractie Westland Verstandig over parkeren bij nieuwbouwproject De Ranken fase 1 Kwintsheul.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Inleiding
‘Onze fractie wordt benaderd door een aantal bewoners van De Ranken fase 1 te Kwintsheul. Ondanks het feit dat de wijk pas nieuw is, zijn er nu al problemen met parkeren. Er heeft al overleg plaatsgevonden met de gemeente, maar dat heeft niet tot enig bevredigend resultaat geleid. Het gaat om de straten De Wijngaard, de Druivenmuur en De Ranken ’.

 

Collegevragen inzake parkeerproblemen bij De Ranken

Vraag 1
Is vorenstaande problematiek uw College bekend en is het College bereid om hernieuwd overleg te gaan voeren met de bewoners om te komen tot een voor hen goede oplossing voor het parkeerprobleem?

 

Antwoord 1
Het college is bekend met de door u aangegeven situatie. Er zijn enkele meldingen over parkeeroverlast bekend. De Ranken fase 1 is ingericht conform de landelijke en gemeentelijke parkeernormen. Daarnaast heeft de gemeente Westland een zeer terughoudend beleid in het opofferen van groen voor parkeer mogelijkheden voor het alsmaar toenemende auto bezit.

Vraag 2
Is het mogelijk om eventuele andere plannen voor de betreffende buurt zoals die nu in de pijplijn zitten even on hold te zetten totdat meer duidelijk is over de uitbreiding van parkeermogelijkheden ter plekke?

Antwoord 2
De plannen zijn zowel door gemeente en OBWZ opgesteld, besproken en goedgekeurd. Het vervangen van groen en spelen voor parkeren is niet wenselijk. Daarnaast is het ook niet mogelijk, omdat er in het plan geen extra ruimte beschikbaar is. Bovendien liggen afspraken over de inrichting rondom Sonnehoeck vast en zijn er geen alternatieven waarin parkeerplaatsen zouden passen. De aanleg van infrastructuur vindt plaats conform goedgekeurde inrichtingsplannen. Voor de heraanleg zijn (bij OBWZ en de gemeente) geen budgetten beschikbaar.