Geen extra verkeersdrempel in Havenstraat Monster

College Westland

Monster 04.08.2018 - Op 25 mei heeft de fractie GemeenteBelang Westland collegevragen gesteld over verkeersveiligheid in de Havenstraat in Monster.

Ingevolgde artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Vraag 1

Is het college met ons van mening dat de reactie op de meldingen (welke wij u op aanvraag zullen tonen) wel heel erg standaard en routineus zijn geformuleerd en geen recht doen aan de ongerustheid en betrokkenheid van de bewoners en bedrijven?

Antwoord 1

Ervaring leert, dat wanneer de gemeente bewoners benaderd over de locatie bepaling van een drempel, er bezwaren tegen de voorgenomen aanleg worden geuit. Vaak willen bewoners wel drempels in hun straat maar niet voor hun deur. Dit levert tegenstrijdige belangen op.

Om tegenstrijdige belangen in een voorbereidingsfase voor de aanleg van drempels in een straat zoveel mogelijk te voorkomen, wordt de melder gevraagd een verzoek in te dienen inclusief een handtekeningenlijst van bewoners die voorstander zijn van het toepassen van een drempel.  Hierdoor is een vlottere afhandeling van de melding mogelijk.


Foto 's Googlemaps

Vraag 2

Waarom wordt bij dergelijke meldingen niet op locatie beoordeeld of en welke maatregelen getroffen moeten worden?

Antwoord 2

Na het indienen van het verzoek om snelheid remmende maatregelen, inclusief handtekeningen van meerder bewoners, wordt eerst een verkeersmeting uitgevoerd. Aan de hand van de meetresultaten wordt inzichtelijk met welke snelheid gereden wordt. Ook wordt inzichtelijk hoeveel auto’s, fietsers en vrachtverkeer er rijdt. Daarnaast wordt ter plaatse bepaald of woningen last kunnen krijgen van trillingen. Met deze informatie wordt beoordeeld of een snelheid remmende maatregel mogelijk is?

Vraag  3

Wanneer wordt op gedeelte Havenstraat (vanaf rotonde Emmastraat, richting Gantellaan) in Monster de gevraagde verkeersdrempel aangelegd om de veiligheid van alle verkeersdeelnemers daar te waarborgen?

Antwoord 4

Een extra drempel aanleggen op de Havenstraat, vanaf rotonde Emmastraat, richting Gantellaan is vanwege trillinghinder aan woningen niet mogelijk.

Vraag  5

Hoe worden overigens de bewoners van onder andere de Havenstraat, de Emmastraat, de Kampschoërstraat betrokken bij de (tijdelijke) verkeersafwikkeling als de rotonde aan de Zwartendijk/Emmastraat wordt aangelegd?

Antwoord 5

Zodra de planning voor de realisatie van de rotonde aan de Zwartendijk/Emmastraat bekend is, wordt vanuit de projectorganisatie van de provincie Zuid-Holland, een informatieavond voor zowel bewoners uit de directe omgeving als andere belanghebbenden gehouden, waaronder bewoners van de Havenstraat, de Emmastraat en de Kampschoërstraat.

Vraag 6

Bent u het met de fractie van GemeenteBelang Westland eens dat de Kampschoërstraat nu al voldoende verkeer heeft te verwerken en in ieder geval niet (ook niet tijdelijk) nog meer verkeer kan verwerken om de veiligheid van alle weggebruikers niet in het geding te laten komen?

Antwoord 6

Door gebiedsontwikkelingen en autonome groei van mobiliteit in Westland wordt het overal steeds drukker en zo ook op de Burgemeester Kampschöerstraat.

Vraag 7

Onderbouwd door verkeerstellingen is aangetoond dat in de Kampschoërstraat doorgaans te hard wordt gereden. Er zijn echter nog door gemeente noch door politie handhavingsmaatregelen getroffen. Kunt u aangeven wanneer die maatregelen worden ingesteld?

Antwoord 7

Er zijn verkeersmetingen uitgevoerd. De meetresultaten hiervan zijn verstrekt aan de politie. De politie is gevraagd deze te beoordelen en op basis hiervan al- dan niet handhavend op te treden.