Geen fietstunnel bij oversteekplaats Koningin Julianaweg

College Westland

's-Gravenzande 04.08.2020 - Op 13 juli hebben B&W vragen ontvangen van de fractie Westland Verstandig over de oversteekplaats voor (brom)fietsers naar  Tuinveld.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Inleiding
Onze fractie wordt bij herhaling benaderd door inwoners van de nieuwe wijk Tuinveld die de oversteek vanaf de Boerenlaan over de Koningin Julianaweg naar het centrum van ’s - Gravenzande als gevaarlijk zien. Dit is terecht. Eerder heeft onze fractie al gevra agd om eventueel te bezien wat het kost om daar een ondertunneling te laten plaatsvinden zodat kinderen veilig kunnen oversteken.

Vraag 1
Is het College het met de fractie van W estland Verstandig eens dat dit oversteekpunt een zeer gevaarlijk punt is?

Antwoord 1
Om de veiligheid van overstekende voetgangers en fietsers zoveel mogelijk te waarborgen zijn oversteek voorzieningen aangebracht. Voetgangers dienen bij het oversteken alert te zijn op het drukke verkeer op de Koningin Julianaweg. Door het aanb rengen van een eiland in het midden van de weg kunnen voetgangers in twee fasen oversteken waarbij zij zich per rijrichting kunnen concentreren op het aankomende verkeer. Om bestuurders te attenderen op overstekende voetgangers is een signaleringssysteem boven de voetganger oversteekplaats aangebracht.

Om de snelheid van het verkeer fysiek te beïnvloeden zijn in beide rijrichtingen chicanes aangebracht. Gelet op de ligging van het kruispunt zijn voorzieningen aangebracht om de veiligheid te vergroten. Fietsers moeten een drukke weg oversteken waardoor ze goed moeten uitkijken. Voor voetgangers is er een zebrapad met extra lichtsignalering. Het punt is verbeterd doordat er sinds kort een slinger in de Koningin Julianaweg zit vanaf ’s -Gravenzande waardoor de snelheid wat lager is.

Vraag 2
Is het College bereid om eventueel een ondertunneling aan te brengen? Is het College in ieder geval bereid om aan de Raad te berichten wat een dergelijke ondertunneling kost en of er bijdragen van andere overheden te verwachten zijn als het College hiertoe besluit?

Antwoord 2
Er is geen ruimte om een ondertunneling voor fietsers, voetgangers en invaliden aan te brengen op dit punt. Afhankelijk van de diepte van de tunnel is er per kant van de tunnel een hellingbaan van ca. 50 tot 80m nodig om van straathoogte naar de gewenste diepte te komen. Deze ruimte is hier niet aanwezig. Hierboven een voorbeeld van de fietstunnel onder de Veilingroute welke een jaar geleden werd opgeleverd. Deze heeft een hellingbaan van 66 meter