Geen financiële tekorten bij zorgaanbieders in Westland

College Westland

Westland 22.12.2015 - De fractie Westland Verstandig heeft in november collegevragen gesteld over tarieven voor thuishulp in Westland.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

 Geen wachtlijst voor dagopvang dementerenden

Vraag 1

Welke tarieven betaalt de gemeente Westland voor de thuishulp aan de betreffende zorgaanbieders? Zijn er aanwijzingen dat dit bedrag structureel te laag is om op verantwoorde wijze de aangeboden thuishulp te verrichten?

Antwoord 1

De contracten van de gemeente Westland met aanbieders van Hulp bij het Huishouden zijn gebaseerd op het door de raad vastgestelde basistarief van € 21,41 per uur. 


Dit tarief is vastgesteld in uw vergadering van 8 juli 2014. Met dit besluit is voldaan aan de wet basistarieven (wet Leijten) en is de ondergrens bepaald voor de tarieven voor de aanbesteding. Met dit tarief voorkomen we dat organisaties inschrijven op een te laag bedrag en hierdoor in financiële problemen komen. Er zijn geen aanwijzingen dat dit bedrag structureel te laag is.

Vraag 2

Zijn er aanwijzingen dat de zorgaanbieder die de thuishulp in Westland verricht qua financiën tekort komt om op deugdelijke wijze haar verplichtingen na te komen?

Antwoord 2

Nee, behalve zorgaanbieder TSN, die drie cliënten heeft in Westland, is dit bij de andere 12 zorgaanbieders niet aan de orde. 

Vraag 3

Houdt het inkoopbureau rekening met het afbraakrisico van te lage tarieven?
Zo ja, waar blijkt dat uit?

Antwoord 3

Het inkoopbureau is niet bij de inkoop van Hulp bij het Huishouden betrokken.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak