Geen flitspaal bij de Opstalweg

College Westland

Naaldwijk 02.06.2018 - Op 23 april heeft het college vragen ontvangen van de fractie Wetsland Verstandig over de verkeerssituatie aan de Opstalweg.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren wij u als volgt.

Vraag 1

Is het College bereid om ervoor zorg te dragen dat een vaste camera geplaatst wordt, zodat op die wijze de verkeerssnelheid gereguleerd kan worden?

Antwoord 1

Daar het college de bevoegdheid van anderen niet met voeten kan en wil treden, is het antwoord nee: de beslissing of al dan niet vaste camera’s worden geplaatst, ligt bij het Openbaar Ministerie. Het Openbaar Ministerie hanteert hierbij onder meer de volgende uitgangspunten:

-      op locaties/wegen met een relatief hoog aantal verkeersongevallen;

-      wanneer de samenhang tussen ongevallen en snelheid aanwijsbaar is;

-      niet op wegen met een hoger ongevalsrisico.

Collegevragen inzake plaatsing flitspaal bij Opstalweg

Vraag 2

Is het College bereid zoals al eerder is toegezegd, om met de bedrijven in de omgeving van de Opstalweg overleg te voeren dat zij als het niet nodig is, hun bedrijven niet ontsluiten via de Opstalweg?

Antwoord 2

Het kruispunt Geestweg en de verbetering van de verkeersveiligheid aan de Opstalweg wordt in 2018 actief gemonitord door de gemeente(voor gedegen onderzoek is een jaar monitoring opgenomen). Hierbij worden de effecten van de verbetering van de verkeersveiligheid (zoals verkeersbewegingen en het gedrag van de verkeersdeelnemers) in kaart gebracht. De benodigde maatregelen en bijbehorende analyses voor de actieve monitoring worden gedurende het jaar 2018 uitgevoerd. Dit betreft onder andere het plaatsen van meetpaaltjes op drie verschillende locaties en het plaatsen van drie rubberen meetslangen. Uit deze monitoring en bijbehorende analyses zal blijken welke gedrags- en/of fysieke verkeersveiligheidsknelpunten mogelijk aanwezig zijn.