Geen nieuwe meldingen van diefstal op begraafplaats Monster

College Westland

Monster 10.09.2015 - De fractie Westland Verstandig heeft in juni collegevragen gesteld over diefstallen op de algemene begraafplaats in Monster.

Op 16 juni 2015 heeft de fractie Westland Verstandig een aanvulling verzonden op deze vragen. In deze aanvulling verzoekt de fractie Westland Verstandig om een e-mail van forensic Marking te betrekken bij de beantwoording van de eerder ingediende vragen.

Op 16 juli 2015 gaf het college te kennen dat de beantwoording van deze vragen uitgesteld werden tot eind augustus 2015. Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen, alsmede de aanvulling hierop van 16 juni 2015, als volgt:

Vraag 1

Is uw college bekend met de diefstallen op de Monsterse begraafplaats?

Antwoord 1

Uw inleiding op uw vragen geeft ons aanleiding te reageren. Graag zouden we zien dat als burgers zich bij u melden met meldingen over diefstallen, dat u dan bevordert dat deze mensen aangifte doen bij de politie. Op 10 augustus jl. heeft de politie namelijk een aangifte ontvangen van diefstal op de begraafplaats van Monster. Dit is de eerste en enige aangifte. Overigens bereikte ons eind mei van dit jaar signalen dat persoonlijke items werden vermist op de begraafplaats Molenlande.

Vraag 2

Zo ja, wat is de actie geweest vanuit uw college?

Antwoord 2

Nadat wij werden geconfronteerd met de signalen dat er sprake was van diefstallen op de begraafplaats heeft de beheerder van de begraafplaats hiervan melding gemaakt bij de politie. Uiteraard zijn medewerkers van de gemeente Westland nu extra oplettend op verdachte situaties op en nabij de begraafplaatsen. Tot aan de aangifte van 10 augustus 2015 hebben wij gelukkig geen nieuwe signalen van diefstal op de begraafplaats ontvangen. 

Nabestaanden kunnen overwegen om de items waarmee zij de overledenen gedenken te voorzien van een markeringsmiddel. Dit voorkomt diefstal op zich niet. Het risico van het in bezit hebben van een gemarkeerd voorwerp voor de dief of heler wordt wel groter. Dit kan een preventieve werking hebben.

Vraag 3

Zo nee, gaat uw college actie ondernemen en zo ja, welke?

Antwoord 3

Niet van toepassing.

Vraag 4

Is het college het met de fractie van Westland Verstandig eens dat dit soort situaties zich niet in Westland mogen voordoen?

Antwoord 4

Diefstal, al dan niet op een begraafplaats, mag zich uiteraard niet voordoen.

Vraag 5
Eerder is aangedrongen op cameratoezicht op het strand bij de strandpaviljoens. Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat als er camera’s kunnen komen, deze op de begraafplaats moeten komen? Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat als de diefstallen en plunderingen aanhouden direct cameratoezicht moet komen?

Antwoord 5

Maatregelen, al dan niet in de vorm van cameratoezicht, achten wij nu niet opportuun.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak

 

Ambtelijke inzet

 

Naar aanleiding van de raadsmotie d.d. 18 maart 2015 wordt aangegeven hoeveel inzet is gepleegd om deze vragen te beantwoorden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen vaste en variabele inzet. Onder de vaste inzet wordt verstaan het (besluitvormings)proces dat altijd nodig is om de beantwoording te verzorgen. Dit betreft circa 2 uur, wat resulteert in vaste loonkosten van circa € 176,00. Daarnaast is circa 3 uur ambtelijke inzet gepleegd voor de inhoudelijke beantwoording, wat resulteert in € 264,- (aantal uren x € 88,00). In totaal betreft het dus € 440 aan loonkosten. Voor de beantwoording zijn geen kosten gemaakt voor externe advisering.