Geen ruimte in Westland voor opvang Afghaanse vluchtelingen

College Westland

Westland 13.10.2021 - Op 27 augustus hebben B&W vragen ontvangen van de fractie D66 over snelle huisvesting statushouders.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Inleiding
De afgelopen weken zijn Nederland en de wereld geconfronteerd met een enorm snelle regimewisseling in Afghanistan. Als gevolg van de inname van provinciehoofdsteden en uiteindelijk de hoofdstad Kaboel is er tot 26 augustus een evacuatie uitgevoerd door Westerse landen van hun staatsburgers en van Afghanen die voor deze landen hebben gewerkt als tolk. Als gevolg van een uitspraak van de Tweede Kamer heeft Nederland ook andere mensen geëvacueerd, namelijk medewerkers die de Nederlandse overheid hebben bijgestaan (onder anderen bewakers, judiciële medewerkers, koks, chauffeurs), medewerkers van Nederlandse ontwikkelingsprojecten, mensenrechten- en in het bijzonder vrouwenrechtenverdedigers, fixers van journalisten en journalisten.

Door Nederland zijn er 2500 mensen geëvacueerd, waarvan er 1800 naar Nederland komen. Deze geredde Afghanen moeten tijdelijk worden ondergebracht. Daarnaast wordt er opvang gezocht voor andere asielzoekers. Het kabinet verzoekt de provincies en de gemeenten om tijdelijke noodopvang te regelen. Een andere mogelijkheid is dat gemeenten, ook met 'onorthodoxe' maatregelen, huisvesting bieden aan de statushouders die zij wettelijk op moeten nemen. Hierdoor komen er broodnodige plaatsen vrij in de bestaande azc's. Ook Westland heeft die wettelijke verplichting, maar kent op dit moment een achterstand bij het uitvoeren van deze verplichting. Met een versnelde inzet van Westland kan ook onze gemeente een bijdrage leveren aan het oplossen van de gevolgen die de crisis in Afghanistan heeft veroorzaakt.

Vraag 1
Heeft het college reeds de dringende oproep van het kabinet ontvangen?

Antwoord 1
Ja, begin september hebben wij de brief van het ministerie van BZK ontvangen waarin zij de ernst van de situatie beschrijven en vragen om additionele locaties ten behoeve va n opvang van asielzoekers dan wel huisvesting van vergunninghouders.

Vraag 2
Ziet het college binnen Westland mogelijkheden voor tijdelijke noodopvang, zoals in Ede en Nijmegen, van uit Afghanistan geëvacueerde mensen?

Antwoord 2
Nee, de gemeente heeft nauwelijks gronden en gebouwen die we snel kunnen inzetten.

Vraag 3
Is het college bereid om op uiterst korte termijn de Westlandse achterstand bij de wettelijk verplichte huisvesting van statushouders in te lopen en zo ook een bijdrage te leveren aan het oplossen van de crisis?

Antwoord 3
De corporaties doen hun uiterste best om aan de taakstelling te voldoen, maar de praktijk is weerbarstig. De druk op de sociale voorraad is hoog en de taakstelling is verdubbeld. Ook hebben we te maken met een lage mutatiegraad in het eerste half jaar door onder andere het gebrek aan doorstroommogelijkheden. De lockdown in het begin van het jaar had ook een negatief effect op het vervullen van de taakstelling . Tezamen zorgen deze factoren ervoor dat het moeilijk is om in te lopen op de taakstelling en een bijdrage te leveren aan het oplossen van de crisis.