Geen snelle oplossing voor parkeerkrapte Verdilaan

College Westland

Naaldwijk 20.09.2019 - Op 1 februari hebben B&W collegevragen ontvangen over de parkeerdrukte rondom het nieuwe gemeentehuis aan de Verdilaan.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Inleiding
De WV fractie wordt bestookt met klachten van omwonenden van het nieuwe gemeentehuis aan de Verdilaan. Zoals onze fractie al voorspeld heeft voordat überhaupt de bouw daar werd geïnitieerd, is de parkeerdruk bijna niet meer te doen. Op bepaalde dagen is er in de verre omtrek geen parkeerplaats meer te vinden en ook de bewoners van de Bizet klagen erover dat voor hen bedoelde parkeerplaatsen in gebruik zijn door bezoekers / medewerkers van de gemeente.

Het creëren van een beperkt aantal parkeerplekken aan de overzijde waar ooit het oude gemeentehuis stond, zal niet de oplossing zijn. Er wordt over dit probleem ook door andere politieke partijen veel gesproken, maar er wordt niets gedaan zo zeggen de omwonenden en zij hebben gelijk.

Vraag 1
Welke concrete maatregelen gaat het College nemen om de nu bestaande acute parkeerproblematiek direct op te lossen?

Antwoord 1
Het is niet eenvoudig om ruimte te vinden om op korte termijn meer parkeerplaatsen te realiseren. Of er sprake is van parkeerdruk en hoe groot het probleem is, wil het college graag in kaart brengen bij het opstellen van de visie voor Naaldwijk. Dan kan ook een integrale afweging worden gemaakt over het al dan niet toevoegen van parkeerplaatsen en op welke locatie. Hierin worden ook de resultaten van het onderzoek om mogelijk de lijnvoering van de bussen in de Kruisweg te verplaatsen naar de Pijle Tuinenweg/Stokdijkkade meegenomen. In 2020 zal de visie voor Naaldwijk worden opgesteld.

Vraag 2
De parkeerdruk bestaat met name aan de zijde van de Verdilaan / Stokdijkkade. Is het niet zinvol om een groter deel van het terrein van het gemeentehuis Naaldwijk blijvend als parkeerterrein te gaan inrichten en daar ook een groen lijkende inrichting voor te gaan kiezen?

Antwoord 2
Zie antwoord vraag 1.