Geen terugbetaling parkeergeld aan Heijenaren

College Westland

Ter Heijde 04.09.2014 - De fractie Westland Verstandig heeft het College vragen gesteld over terugbetalen van parkeervergunninggeld in Ter Heijde.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Vraag 1 Vanaf midden mei tot midden september is het parkeervergunningstijd en worden er vergunningen tegen betaling aan de inwoners van Ter Heijde verstrekt. De bewoners aan de Trompstraat en de Karel Doormanweg hebben extreem veel hinder van de nieuwbouw en aan de Karel Doormanweg kan helemaal niet geparkeerd worden omdat alle vergunningsplekken afgesloten zijn. Lijkt het niet goed dat de gemeente Westland aan de bewoners van de Trompstraat en de Karel Doormanweg het door hen betaalde parkeervergunninggeld terugbetaalt? Gaarne vernemen wij uw visie hierop.

Antwoord 1 Om overlast van parkerende strandgasten in Ter Heijde te beperken is een vergunningstelsel voor belanghebbende parkeren in Ter Heijde ingevoerd. Het belastbare feit is het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een parkeervergunning. Dit aanvragen is geen verplichting, maar een keuze.

Een aanvraag leidt tot een aanslag leges. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de door uw raad vastgestelde legesverordening. Op basis van artikel 63 van de Gemeentewet is het College bevoegd voor bepaalde gevallen of groepen van gevallen tegemoet te komen "aan onbillijkheden van overwegende aard" (hardheidsclausule), die zich bij de toepassing van de belastingveror-dening zouden kunnen voordoen.

Dat voor een vergunninghouder niet altijd een parkeerplaats beschikbaar is, doet niet af aan het belastbare feit. Het betalen van leges voor een parkeervergunning leidt niet automatisch tot een beschikbare parkeerplaats.

Het feit dat een vergunninghouder niet altijd een parkeerplaats tot zijn beschikking heeft, was te voorzien. Om deze reden is het toepassen van de hardheidsclausule geen optie en zullen wij niet overgaan tot het vergoeden van betaald parkeervergunninggeld.

Vraag 2 Het College heeft aangekondigd dat strenge controles in Ter Heijde tijdens de Pinksterdagen zouden plaatsvinden. Veel bewoners van Ter Heijde hebben ons erop attent gemaakt dat dat absoluut niet gebeurd is. Er is geen politie gezien en het betrof enkel woorden en geen daden. Recent nog sprak een mevrouw in Ter Heijde de politie aan die langsreed dat er iemand zonder vergunning op een vergunningshouderplek stond. De politie antwoordde: “Ach mevrouwtje, iedereen wil toch naar het strand.” Wat is er terecht gekomen van het strakke handhavingsbeleid en is de burgemeester/het College bereid daadwerkelijk strakker te handhaven?

Antwoord 2 Vooruitlopend op het Pinksterweekend hebben zowel de gemeente als politie acties ondernomen om eventuele problemen op het gebied van parkeren te voorkomen: aan de aannemer is gevraagd om zoveel mogelijk parkeerplaatsen vrij te houden en de automobilisten langs diverse aanvoer-routes zijn verwezen naar de parkeerplaats bij Molenslag.

In het politieoverleg hebben wij tevens afgesproken dat de BOA’s en de politie waar nodig hand-havend zouden optreden. Daarbij was het uitgangspunt alleen op de gevaarlijke situaties te handhaven. Wij hebben gedurende de Pinksterdagen geen gevaarlijke situaties geconstateerd en (extra) handhavend optreden is naar onze mening dan ook niet nodig gebleken. Voorlopig zien wij geen directe en urgente aanleiding om de controles in Ter Heijde te intensiveren.

Vraag 3 Het nieuwe fietspad Ter Heijde/Monster blijft een drama voor wat betreft het berijden daarvan door vrachtwagens/auto’s. Vrachtwagens rijden onder andere ter bevoorrading van strandtenten en maken gebruik van de fietspaden bij Ter Heijde/Monster. Ook diverse partijen met een ontheffing, zoals Ooms, rijden onverantwoord hard over het fietspad. Ouders met kleine kinderen en voetgangers kunnen door de wielrenners in de weekenden bijna geen gebruik maken van het nieuwe fietspad vanwege de onveilige situaties.

De inwoners van Ter Heijde zouden graag het fietspad bij de ingang van het dorp anders ingericht zien. De huidige situatie brengt veel onduidelijkheid en gevaarlijke situaties met zich mee omdat fietsers, met name wielrenners, voorrang nemen of zelfs afdwingen en de nieuwe Verkeerswet ondersteunt heb daarin. Bijgaand zend ik u een aantal foto’s waarop een en ander te zien is. Deze foto’s zijn heden gemaakt tussen 12.16 uur en 12.38 uur. Dit enkel ter illustratie. Is uw College bereid om daadwerkelijk hier actie te gaan ondernemen?

Antwoord 3 Wij constateren ook dat er bij mooi weer een menging van gebruikers plaatsvindt op dit Provin-ciale fietspad. Wij herkennen ons niet in de stelling dat de verkeerssituatie op het fietspad onduidelijk en gevaarlijk is. Een veilig verkeer is grotendeels afhankelijk van het gedrag van de weggebruikers. Wel werken we samen met de provincie Zuid-Holland aan het beter inrichten van het strandslag Vlugtenburg om de verscheidende verkeersstromen meer ruimte te geven. Het College zal de diverse bij de gemeente bekende ontheffingshouders aanschrijven op hun gedrag. Leveranciers zijn te gast op het fietspad en moeten daarom met gepaste snelheid rijden.

Wij gaan ervan uit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris, de burgemeester,

M. van Beek,  J. van der Tak