Geen uitbreiding van Waterings dorpsfeest

College Westland

Wateringen 07.06.2018 - Op 28 mei heeft de fractie GemeenteBelang Westland collegevragen gesteld inzake sluitingstijd braderie/dorpsfeest in Wateringen’.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren wij u als volgt.

Vraag 1
Wilt uw college c.q. burgemeester de beslissing met betrekking tot de eindtijd van de braderie/dorpsfeest in Wateringen op 9 juni 2018 in heroverweging nemen en het verzoek van het bestuur van de BIZ Centrum Wateringen van een eindtijd van 01.00 uur alsnog honoreren.

Antwoord 1
Nee, de burgemeester wil de gevraagde eindtijd van 01.00 uur niet honoreren. Zoals de burgemeester tijdens de commissie Bestuur van 24 mei al heeft aangegeven, blijft het uitgangspunt van de evenementenkalender geen uitbreiding in tijdsduur en het aantal dagen. De indiener van de vergunningaanvraag is hierover telefonisch geïnformeerd en de evenementenvergunning op 15 mei jl. is verleend en verzonden.

Op 9 juni 2016 heeft de BIZ een principeverzoek ingediend voor de evenementenkalender 2017. In dit principeverzoek had de organisatie aangegeven de braderie te willen organiseren op 9 en 10 juni 2017. De burgemeester heeft als reactie op het ingediende principeverzoek op 14 december 2016 een brief gestuurd met de mededeling dat de uitbreiding van het evenement met één extra dag niet werd gehonoreerd. Tevens heeft de burgemeester in de brief aangegeven dat de opgegeven eindtijd van 01.00 uur niet werd gehonoreerd en deze gehandhaafd bleef op 24.00 uur. De toenmalige burgemeester heeft bij hoge uitzondering op het laatste moment toegezegd dat de braderie tot 00.30 uur mocht duren.

Op 11 september 2017 heeft de BIZ een principeverzoek ingediend voor de evenementenkalender 2018. In dit principeverzoek had de organisatie aangegeven de braderie voor één dag te willen organiseren maar wel met een eindtijd van 01.00 uur. De burgemeester heeft als reactie op het ingediende principeverzoek op 14 december 2017 een brief gestuurd dat de gevraagde uitbreiding niet is gehonoreerd en gehandhaafd blijft op 0.30 uur. De vergunningaanvraag is vervolgens ook als zodanig verleend.

Uit de ingediende vergunningaanvragen blijkt wel degelijk, ondanks dat gecommuniceerd is dat de eindtijd van 01.00 niet gehonoreerd werd, dat de BIZ voornemens was om de braderie toch tot 01.00 uur te willen organiseren. Op ambtelijk niveau is veelvuldig contact geweest met de organisatie om deze kwestie te bespreken. Wij zijn bekend met de enquête uitslag die gehouden is in verband met het nieuw te ontwikkelen evenementenbeleid. De burgemeester is voornemens om het afwegingskader van de evenementenkalender voor komend jaar (2019) te herzien.