Geen uitkeringsfraude door MOE-landers bij gemeente bekend

College Westland

Westland 19.12.2014 - De fractie van LPF Westland heeft B&W vragen gesteld inzake uitkeringsfraude door zogenoemde MOE-landers[1] gepleegd.

Dit naar aanleiding van een artikel van RTL Nieuws over een politierapport waaruit blijkt dat MOE-landers paspoortfraude plegen en daardoor misbruik maken van uitkeringen door het aannemen van een andere identiteit.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden wij deze vragen als volgt:

Vraag 1

Is het college bekend met deze vorm van uitkeringsfraude?

Antwoord 1

Wij zijn bekend met paspoortfraude in algemene zin waardoor de kans op uitkeringsfraude tot de mogelijkheid behoort.

Het rapport ‘Legale identiteitswisselingen in de Balkan en Oost- Europa’ – waar RTL Nieuws aan refereert - handelt specifiek over legale identiteitswisseling. In bepaalde landen in de Balkan of Oost-Europa kan op een eenvoudige manier van naam worden veranderd. Een burger kan in zijn land van herkomst – op bijzondere voorwaarden - een naamsverandering aanvragen. Nederland en Polen hanteren bijvoorbeeld voor deze identiteitswisseling dezelfde beperkte voorwaarden. De voorwaarden in Roemenië blijken ruimer te worden gehanteerd. Wij zijn op de hoogte van deze verschillende voorwaarden. Uitkeringsfraude door legale identiteitswisseling was ons niet bekend.

Vraag 2

Worden er in Westland inmiddels al bijstandsuitkeringen uitgekeerd aan MOE-landers en zo ja, in hoeveel gevallen?

Antwoord 2

Momenteel verstrekken wij 14 uitkeringen aan arbeidsmigranten uit MOE-landen. Hierin is ten opzichte van vorig jaar geen toename.

Vraag 3

Heeft er uitkeringsfraude plaatsgevonden of zijn er signalen dat er uitkeringsfraude heeft plaatsgevonden in Westland door MOE-landers?

Antwoord 3

Wij hebben geen signalen dat door deze arbeidsmigranten in het Westland uitkeringsfraude wordt gepleegd.

Vraag 4

Welke maatregelen neemt het college om deze en andere vormen van uitkeringsfraude te voorkomen?

Antwoord 4

Bij aanvang van het recht op uitkering worden gegevens geverifieerd. Dit betekent dat met de geëigende instrumenten uitvoering wordt gegeven aan de Wet werk en bijstand. Te denken valt aan verificatie via Suwinet, Basisregistratie Persoon (BRP), het Inlichtingenbureau of door het afleggen van een huisbezoek wanneer nader onderzoek nodig is. Indien de gemeente twijfelt of  het recht op bijstand van de EU-burger gevolgen heeft voor de voortzetting van het

EU-verblijfsrecht wordt hiervan melding gedaan aan de IND.

Vraag 5

Worden in dat kader tevens huisbezoeken afgelegd?

Antwoord 5

Indien nodig worden - om het recht op uitkering vast te stellen in relatie tot de woon- en leefsituatie - huisbezoeken afgelegd.

Wij gaan ervan uit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

 

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Westland

de secretaris,                      de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak

 


[1] Met ‘MOE-landers’ worden bedoeld personen afkomstig uit de Midden- en Oost-Europese EU-landen als Polen, Roemenië en Bulgarije. Het rapport spreekt niet over MOE-landers, maar over de Balkan en Oost Europa.