Geen vertraging in onderzoek naar seniorenwoningen Kwintsheul

College Westland

Kwintsheul 19.01.2019 - Op 14 december 2018 heeft het college vragen ontvangen van de fractie GemeenteBelang Westland over de voortgang project Verkade-locatie in Kwintsheul.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Inleiding
Door marktpartijen is een project ontwikkeld voor de bouw van 20 woningen voor ouderen (met verscheidenheid in woninggrootte en prijsklasse) in combinatie met 500 m2 vloeroppervlak bestemd voor bijvoorbeeld gezondheidscentrum in Kwintsheul (Verkade-locatie). Vanaf maart 2016 is in een goede sfeer op ambtelijk niveau overlegd over de planologische en ruimtelijke uitwerking van het plan. Zo’n twee maanden geleden heeft uw college echter het initiatief ‘naar zich toegetrokken’, sindsdien is er van enige voortgang geen sprake meer.

GemeenteBelang Westland dringt er met herhaling bij uw college op aan prioriteit te geven aan het stimuleren en ondersteunen van woningbouwprojecten in de kleine(re) dorpen in Westland. Woningbouw in de kleine(re) dorpen is van groot belang om de vitaliteit en het voorzieningen-niveau (scholen, verenigingen, zorg-dichtbij) te waarborgen.

Bij die inzet staat GemeenteBelang Westland overigens niet alleen. Met een hele grote meerderheid heeft de gemeenteraad in zijn vergadering van 6 november jl een motie aangenomen waarbij uw college wordt verzocht ‘met voorrang de woningnood in Westland beet te pakken’ en daarbij de markt uit te nodigen om met plannen te komen om met woningbouwprojecten invulling te geven aan gronden die op dit moment beschikbaar zijn.

In diezelfde vergadering heeft de gemeenteraad unaniem een motie aangenomen waarbij uw college wordt verzocht “het onderwerp 'huisvesting voor senioren/wonen en zorg’ meer de aandacht te geven die het verdient (…)’ en ‘(…)nadrukkelijk aandacht te besteden aan het initiëren, stimuleren en (financieel) ondersteunen van kleinschalige woonzorgvormen, zoals ‘verzorgd wonen’ en groepswonen door ouderen’.

Wij vinden het dan werkelijk onbegrijpelijk dat uw college, nadat zij het initiatief voor de bouw van 20 woningen voor ouderen in combinatie met een gezondheidscentrum in Kwintsheul, naar zich toe heeft getrokken, er geen verdere voortgang in het project is geboekt. Zo is uw college bijvoorbeeld nog niet met de initiatiefnemers om tafel gegaan om van gedachten te wisselen over de planologische en ruimtelijke haalbaarheid en de slaagkansen van hun plannen.

Dit brengt ons in ieder geval tot de volgende vragen:

Vraag 1

Deelt u de opvatting van GemeenteBelang Westland dat een initiatief van een marktpartij waarbij invulling wordt aan een langere tijd beschikbare locatie in één van de kleinere dorp en in Westland (Kwintsheul) met de bouw van woningen voor ouderen in combinatie met een gezondheidscentrum, aansluit bij ambities van gemeente Westland?

Antwoord 1

Ja, die opvatting delen wij.

Vraag 2

En, wilt uw college dan met meer enthousiasme en geestdrift dan tot dusverre aan de dag gelegd, kennis nemen van dit plan en de initiatiefnemers actief faciliteren bij de verdere uitwerking van hun plannen?

Antwoord 2

Met een initiatiefnemer zijn wij aan het onderzoeken wat de mogelijkheden zijn op het perceel. Eind december 2018 is nog contact geweest voor verdere concretisering van een plan op deze locatie. Daaraan voorafgaand hebben wij meerdere plannen voor deze locatie besproken. Wij herkennen ons dan ook niet in het ontbreken van enthousiasme en geest drift om initiatiefnemers actief te faciliteren bij uitwerking van de plannen.