Gehandicaptenparkeerplaatsenbeleid in Naaldwijk blijft ongewijzigd

College Westland

Naaldwijk 15.07.2016 - De fractie Westland Verstandig heeft in juni vragen gesteld aan B&W over gehandicaptenparkeerplaatsen

in het centrum van Naaldwijk.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen.

Vraag 1

Voldoet de norm van één gehandicaptenparkeerplaats op 50 normale parkeervakken nog wel in de dorpscentra van Westland?

Antwoord 1

In het centrum van Naaldwijk zijn 1.873 openbare parkeerplaatsen aanwezig. Hiervan zijn 60 parkeerplaatsen aangeduid voor gehandicapten. Daarmee is 1 op de 31 parkeerplaatsen in Naaldwijk centrum gereserveerd voor houders van een gehandicaptenkaart. Dit voldoet ruim aan de norm.

Vraag 2

Welke norm geldt elders in Nederland? Is het College bereid om deze norm in bepaalde gebieden van Westland te verhogen?

Antwoord 2

Wij zullen de norm niet verhogen. Het Kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en  openbare ruimte CROW schrijft kengetallen voor op basis van ervaringscijfers. Voor algemene parkeerterreinen wordt 2% (1 op 50) van het aantal parkeerplaatsen aanbevolen. Voor parkeerterreinen direct bij specifieke objecten zoals bibliotheken en ziekenhuizen adviseert men 5%.

Vraag 3

Waarom wordt niet adequaat gereageerd op klachtbrieven van betrokken burgers en moeten zij een aantal keren verzoeken om een reactie?

Antwoord 3

Wij herkennen ons niet in dit beeld. We hebben meldingen steeds adequaat afgehandeld.

Vraag 4

Is het mogelijk om bij het appartementencomplex Koningsgaarde twee extra gehandicaptenparkeerplaatsen aan te brengen in het verlengde van de huidige plaatsen langs de Koningsgaarde? Is het College bereid om hierover op korte termijn een interne studie te maken en met concrete voorstellen en oplossingen te komen?

Antwoord 4

In 2014 is bij de herbestrating van de Koningsweg reeds een extra gehandicaptenparkeerplaats aangelegd ter hoogte van de Koningsgaarde.

Op dit moment is er geen behoefte aan meer algemene gehandicaptenparkeerplaatsen. Signalen uit de samenleving en parkeertellingen geven hiertoe geen aanleiding. Meer aangepaste parkeerplaatsen zouden de algehele parkeerdruk in het gebied verhogen.

Algemene gehandicaptenparkeerplaatsen zijn nadrukkelijk bedoeld voor bezoekers van voorzieningen en de winkels. Zo blijven onze centra aantrekkelijk voor iedereen.

Inwoners die behoefte hebben aan een eigen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats kunnen deze bij de gemeente aanvragen. Bij toekenning wordt een parkeerplaats aangepast en voorzien van een kentekenbord.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak