Gemeente blijft dwangsommen sturen naar PSC de Dijkgraaf

College Westland

Monster 14.07.2016 - De fractie GemeenteBelang Westland heeft op 1 juli vragen gesteld aan B&W over de dwangsommen die opgelegd zijn aan Paardensportcentrum De Dijkgraaf.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen.

Vraag 1

Zonder afbreuk te doen aan de gerechtelijke uitspraak, ziet uw college nu echt geen kans om een oplossing te vinden om de laatste paarden aan Plaats Langeveld te stallen totdat de nieuwe manege een feit is?

Antwoord 1

Al op 30 juni 2015 is de tijdelijke omgevingsvergunning voor Paardensportcentrum De Dijkgraaf verlopen. In juni en september 2015 hebben wij van omwonenden handhavingsverzoeken ontvangen waarin ons wordt verzocht op te treden tegen de strijdige situatie aan Plaats Langeveld. Wij hebben sinds het verlopen van de tijdelijke omgevingsvergunning veelvuldig met alle partijen om tafel gezeten. De Dijkgraaf heeft volop gelegenheid gekregen een andere locatie voor het paardensportcentrum te vinden. Zeker als in ogenschouw wordt genomen dat men al in 2012 wist dat de tijdelijke omgevingsvergunning op 30 juni 2015 zou verlopen.

Tekst en uitleg B&W over verloop paardensportcentrum de Dijkgraaf

Uiteindelijk hebben de omwonenden ons in december 2015 verzocht het handhavingsverzoek actief op te pakken, omdat er op dat moment nog steeds geen concreet zicht was op verplaatsing van De Dijkgraaf. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een last onder dwangsom van 16 februari 2016, waarin wij De Dijkgraaf 12 weken de tijd hebben gegeven de strijdige situatie te beëindigen. In het besluit hebben wij aangegeven het strijdige gebruik op de locatie aan de Plaats Langeveld niet te willen legaliseren. Omdat wij bij besluit van 4 mei 2016 hebben geweigerd de begunstigingstermijn te verlengen, is door De Dijkgraaf een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening ingediend bij de Rechtbank Den Haag. Dit verzoek is op de zitting van 26 mei 2016 door de rechter afgewezen.

Inmiddels is de begunstigingstermijn verstreken en is de overtreding nog niet beëindigd. Daarmee verbeuren van rechtswege dwangsommen. Bij de laatste dwangsomcontrole stonden er nog zo’n 26 paarden. Indien wij toe zouden staan dat deze paarden mogen blijven staan, zouden wij de situatie feitelijk gedogen. Gelet op het ingezette handhavingstraject en de belangen die omwonenden hebben bij handhaving van de strijdige situatie, kan van gedogen geen sprake zijn. Wellicht ten overvloede benadrukken wij dat het beëindigen van de overtreding los staat van het vinden van een alternatieve locatie. Wij kunnen niet anders dan handhaven, ook al heeft de Dijkgraaf nog geen andere locatie gevonden.

Vraag 2

Nu de gemeenteraad een uitspraak heeft gedaan over nieuwe huisvesting, kunt u zorgen dat geen dwangsommen meer opgelegd worden tot aan de definitieve verhuizing?

Antwoord 2

Nee, dat kunnen wij niet. Zoals in het antwoord op vraag 1 is aangegeven, is er op 16 februari 2016 een last onder dwangsom opgelegd aan De Dijkgraaf om de strijdige bedrijfsactiviteiten te beëindigen en beëindigd te houden. Inmiddels is de begunstigingstermijn verstreken en zijn de strijdige bedrijfsactiviteiten niet beëindigd. Voor elke week dat de strijdigheid voortduurt, verbeurt van rechtswege een dwangsom totdat de maximale dwangsomhoogte is bereikt. Het feit, dat de gemeenteraad een uitspraak heeft gedaan over nieuwe huisvesting maakt dit niet anders en staat hier, zoals gezegd, ook los van.

Vraag 3

Bent u het met de fractie van GBW eens dat het vreemd is dat zonder enige vorm van communicatie een sloopbedrijf aan de slag zou gaan?

Antwoord 3

Er was geenszins sprake van dat een sloopbedrijf aan de slag zou gaan. Ter voorbereiding op de toekomstige sloop van de locatie Plaats Langeveld 16a-18, heeft een gemeentelijke sloopcoördinator vanaf de openbare weg slechts een inventarisatie gemaakt. Inzet is namelijk om na het opleveren van de locatie de periode van leegstand zo kort mogelijk te laten zijn, zodat oneigenlijk gebruik/vandalisme wordt voorkomen. Er is nog geen sloopopdracht gegeven.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak