Gemeente doet onderzoek naar fluittoon winkelcentrum 's-Gravenzande

College Westland

's-Gravenzande 14.09.2018 - Op 14 december 2017 en 19 maart 2018 hebben B&W vragen ontvangen van de fractie van Westland Verstandig over de fluittoon

bij het winkelcentrum van ’s-Gravenzande.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Vraag 1 (14-12-2017)

Naar aanleiding van de beantwoording van de artikel 42-vraag heeft zich wederom een omwonende van het winkelcentrum ’s-Gravenzande tot onze fractie gewend en die geeft aan dat de oorzaak van de fluittoon al maanden geleden door hem is doorgegeven, zowel aan de gemeente als aan de ontwikkelaar van het winkelcentrum. De oorzaak ligt in de hekwerken op één of meerdere balkons die bij een bepaalde windrichting een ernstige fluittoon te horen geven. De betreffende bewoner geeft aan dat noch de ontwikkelaar noch de gemeente enige actie heeft ondernomen naar aanleiding van zijn constatering en nu worden de vragen ook niet concreet beantwoord. Is vorenstaande melding bij uw College bekend en zo ja waarom wordt deze niet opgepakt en wordt niet de directe oorzaak van de fluittoon verholpen?

Antwoord 1

De melding is bij het college bekend. De melding is opgepakt en de directe oorzaak van de fluittoon wordt onderzocht.

Hoewel de gemeente van mening is dat de vergunninghouder (de ontwikkelaar) verantwoordelijk is voor de goede afwikkeling van de klachten heeft de gemeente door aanhoudende signalen vanuit de omgeving het initiatief genomen om een zo objectief mogelijk onderzoek te laten verrichten.

De bouwer heeft in december 2017 een adviseur opdracht gegeven een notitie op stellen. De gemeente heeft deze notitie op 20 februari 2018 ontvangen. Op 9 maart 2018 is deze gedeeld met de bewoners van de Pompe van Meerdervoortstraat en vervolgens op 14 maart 2018 besproken met de bewoners en de ontwikkelaar. Tijdens dit overleg is geconstateerd dat:

-       de notitie te summier was;

-       er een nieuw onderzoek moest worden verricht door een ander adviesbureau en;

-       er een nieuwe opdracht in gezamenlijk overleg met belanghebbenden geformuleerd moest worden.

Na dit overleg is geïnventariseerd welk onderzoeksbureau hiervoor geschikt zou zijn. Op 28 mei 2018 heeft overleg plaatsgevonden met een vertegenwoordiger van dit bureau, de bewoners aan de Pompe van Meerdervoortstraat, een vertegenwoordiger van de VVE van de appartementen van het nieuwe winkelcentrum en de ontwikkelaar. Vervolgens is op 6 juni 2018 de opdracht gegeven het onderzoek uit te voeren.

Vraag 2 (14-12-2017)

Is het College bereid om alsnog een en ander op te pakken en de huidige eigenaar van het winkelcentrum te dwingen maatregelen te nemen?

Antwoord 2

Zie antwoord 1.

Vraag 3 (19-03-2018)

Waarom instrueert uw College nou niet de bouwer / ontwikkelaar / eigenaar om die maatregelen te nemen die nodigzijn om een einde te maken aan de fluittoon, met name door bij de hekken op de balkons maatregelen te nemen?

Antwoord 3

Eerst moet onderzoek worden gedaan naar de bron(nen) van de fluittoon. Dit onderzoek is in gang gezet (zie antwoord 1).

Vraag 4 (19-03-2018)

Waarom moet dit zo lang duren en wordt er niet voortvarend gehandeld?

Antwoord 4

Het onderzoek naar de fluittoon neemt een lange tijd in beslag aangezien dit ook afhankelijk is van de weersomstandigheden. Aan een aantal bewoners is gevraagd om een logboekformulier bij te houden van de momenten waarop zij de hinder ondervinden. Op grond van de resultaten van het logboek wordt een analyse gemaakt van de meteorologische gegevens. Hieruit kan op basis van de weersverwachtingen worden afgeleid wanneer een werkbezoek van het adviesbureau kan plaatsvinden en onder andere geluid- en trilling metingen kunnen worden verricht.

De bevindingen en resultaten worden besproken met betrokken belanghebbenden.

Vraag 5 (19-03-2018)

Welke belangen spelen er dat dit niet kordaat wordt aangepakt?

Antwoord 5

Het probleem wordt kordaat opgepakt. Zie hiervoor genoemde antwoorden.