Gemeente gaat door met handhaving

College Westland

Westland 26.04.2019 - Op 26 maart hebben B&W vragen ontvangen van de fractie WV over het weghalen van bomen en grondverharding.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren wij u als volgt.  

Vragen

- Is het College ermee bekend dat ambtenaren ondanks een duidelijk recente uitspraak van de Rechtbank toch doorgaan met het dreigen met dwangsommen als bomen blijven staan?

- Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat bomen nu net goed zijn voor de natuur en voor Westland waar al te weinig groen is?

- Waarom gaan ambtenaren verder dan is toegestaan en dreigen zij met afbraak en sloop, terwijl dat volgens de regels niet kan en enkel bestuursdwang kan worden uitgeoefend voor wat betreft het gebruik als de bebouwing regulier is tot stand gekomen?

- Wanneer stopt deze onzin nu eens en waarom wordt er meer dan € 1.000.000,-- per jaar aan dit soort handhaving besteed, terwijl het resultaat praktisch nihil is? 

Reactie

Het college treedt handhavend op indien de door uw raad vastgestelde regels worden overtreden. Voor de door u aangehaalde situatie geldt dat het college door de rechtbank en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in het gelijk is gesteld.

Voorts merken wij op dat dat ambtenaren opereren onder verantwoordelijkheid van het college en op basis van aansturing vanuit het college. Dit geschiedt met inachtneming van rechterlijke uitspraken. Het college is van mening dat zorgdragen voor de naleving van de door uw raad vastgestelde regelgeving niet als onzin kan worden aangemerkt.