Gemeente gaat eigen daken vergroenen

College Westland

Westland 11.11.2021 - Op 3 september hebben B&W wij vragen ontvangen van de fractie D66 over groene daken op gemeentelijk vastgoed.


Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Inleiding
Zowel in de Omgevingsvisie, als in de recent naar de raad gestuurde Strategie klimaatadaptatie wordt veelvuldig gesproken over groene daken als oplossing in het kader van het klimaatbestendig maken van Westland. Groene daken helpen bij het verminderen van wateroverlast, het verminderen van hittestress en het vergroenen van de leefomgeving.

Zowel in de Omgevingsvisie, als in de Strategie klimaatadaptatie wordt echter alleen gesproken over particuliere daken die groen zouden moeten worden. Dit zou volgens de strategie zelfs moeten worden gestimuleerd vanuit een subsidiefonds van de gemeente.

Vraag 1
Is het college het met D66 fractie eens dat groene daken helpen wateroverlast en hittestress te verminderen?

Antwoord 1
Het college onderschrijft dat vergroening van de leefomgeving, waaronder het vergroenen van daken kan bijdragen in het verminderen van waterov erlast en hittestress.

Vraag 2
Is het college van plan om ook gemeentelijk vastgoed te voorzien van groene daken, eventueel in combinatie met zonnepanelen?

Antwoord 2
Bij renovatie en/of groot onderhoud wordt bekeken welke duurzaamheidsmaatregelen, zoals verbeteren isolatie, toepassen van LED -verlichting, energiezuinigere installaties, maar ook het plaatsen van zonnepanelen en groene daken mogelijk zijn. Hiervoor wordt een kosten-baten analyse gemaakt, waarbij maatregelen met het hoogste duurzaamheidseffect t.o.v. de inzet van middelen worden uitgevoerd.

Vraag 3
Zo ja, welke daken van welk gemeentelijk vastgoed komen volgens het college in aanmerking voor groene daken?

Antwoord 3
Op dit moment vindt er een inventarisatie plaats van het gemeentelijk vastgoed waarbij wordt gekeken naar (dak)draagvermogen in relatie tot het aanbrengen van zonnepanelen. Hierbij wordt ook vergroening van daken meegenomen. Ook de resterende levensduur en de geschiktheid van de bestaande dakbedekking en isolatiepakket spelen een rol in de afweging. Ook vindt inventarisatie plaats voor het afkoppelen van de hemelwaterafvoer (HW A) waarbij een aantal kansrijke projecten met een groot dakoppervlak en uitwendi ge HWA’s (regenpijpen) als eerste zullen worden opgepakt.

Vraag 4
Op welke termijn wil het college overgaan tot het aanleggen van groene daken op gemeentelijk vastgoed?

Antwoord 4
De aanleg van zonnepanelen op drie gemeentelijk vastgoedpanden is gepland voor het vierde kwartaal 2021, maar door de wereldwijde leveringsproblemen nog niet zeker. Het betreft e en pilotproject. De betreffende daken zijn geselecteerd op basis van het historische elektriciteitsverbruik van het vastgoed en de technische geschikth eid van constructie en ondergrond.

Vraag 5
Zo nee, wat zijn de redenen om daken van gemeentelijk vastgoed niet te voorzien van groene daken?

Antwoord 5
Wij richten ons eerst op het treffen van de wettelijk verplichte Energiebesparende maatregelen voor gemeentelijke gebouwen (EED), zoals beschreven in het GGP 2019 -2022. Daarnaast wordt bij renovatie en/of groot onderhoud bekeken welke duurzaamheidsmaatregelen binnen het huidig beschikbaar gesteld budget mogelijk zijn.

Reacties (1 reactie geplaatst)

Groen op het dak daar zien we niks van, wij willen een groene omgeving!!!!!!!!
Een BOS!!!!

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.