Gemeente gaat situatie bij de Zevensprong aanpassen

Geplaatst door Westlanders.nu op 20/12/2013 18:38 - Gewijzigd op 20/12/2013 18:46

Maasdijk 20.12.2013 - De fractie Progressief Westland: PvdA/GroenLinks heeft B&W vragen gesteld over de verkeerssituatie rondom basisschool De Zevensprong in Maasdijk.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Vraag 1

Is het College het met ons eens dat een uitgang van een schoolplein nooit direct aan de straat zou mogen grenzen om gevaarlijke situaties te voorkomen?

Antwoord 1

Ja, ons college is het ermee eens dat de uitgang van een schoolplein niet direct op een straat zou moeten ontsluiten.

Vraag 2

Is dit specifieke stukje Van den Rijnstraat aangemerkt als schoolzone?

Antwoord 2

De smalle Van den Rijnstraat valt onder de aangebrachte schoolzone-markering op de Tuindersweg. Vanwege ruimtegebrek is de tekst schoolzone niet op de Rijnweg aangebracht.

Vraag 3

Zo niet, is het college bereid dit ook als schoolzone te markeren?

Antwoord 3

Middels een te plaatsen bord zullen wij ook vanuit de Rijnweg wijzen op de schoolzone.

Vraag 4

Is het College bereid om in overleg met schoolbestuur te kijken naar mogelijkheden om het hek van het schoolplein naar achteren te verplaatsen en daarmee een veilige (voetgangers)zone te creëren?

Antwoord 4

Ja, wij zijn bereid om hierover in overleg te treden met het schoolbestuur en zullen daartoe contact met hen opnemen.

Vraag 5

Kan het College in overweging nemen om de inrichting van de Van den Rijnstraat in ogenschouw te nemen en waar nodig en mogelijk te kunnen verbeteren ten behoeve van de veiligheid van de kinderen?

Antwoord 5

Ondanks de zeer beperkte ruimte in de Van den Rijnstraat willen wij in overleg met het schoolbestuur en omwonenden kijken of er mogelijke aanpassingen aan de inrichting van de weg kunnen worden gedaan die bijdragen aan een veiligere schoolomgeving. Omdat ook het haal- en brenggedrag van ouders een rol speelt, zal het aspect gedragsbeïnvloeding eveneens ter sprake worden gebracht.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak