Gemeente geeft uitleg over bezuiniging groenbeleid

B&W

Westland 30.01.2014 - De fractie Westland Verstandig-LEO 2.0 heeft het College vragen gesteld over het onderhoud van groen in Westland.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Voordat wij overgaan tot het beantwoorden van de vragen willen wij het volgende benadrukken. De effecten van de bezuinigingen in onze buitenruimte worden zichtbaar. Het anders of niet meer uitvoeren van bepaalde werkzaamheden heeft helaas tot gevolg dat het beeld in Westland verandert. Ook wij betreuren het dat dit afgewogen pakket van bezuinigingsmaatregelen in een aantal gevallen leidt tot een lagere beeldkwaliteit.

 

Het pakket van maatregelen raakt met name het dagelijks onderhoud. Zo is bijvoorbeeld het aantal maaibeurten van gazons terug gebracht en is de schoonmaakfrequentie in de kernen verlaagd, evenals de inspanning van de snoeiwerkzaamheden. Binnen onze mogelijkheden en met de middelen die ons ter beschikking staan, stellen wij alles in het werk om de niet of minder gewenste veranderingen in onze buitenruimte zo beperkt mogelijk te houden.

Over de bezuinigingen in de openbare ruimte en de gevolgen die deze hebben voor de kwaliteit van de buitenruimte is vanaf december 2012 op verschillende momenten breed gecommuniceerd, waaronder met uw Raad. De communicatie heeft daarnaast ook plaatsgevonden via Westland Report (WOS), de gemeentelijke website, Twitter, persberichten en brieven aan uw Raad en de winkeliers(verenigingen).  

In navolging op het voorgaande is de beantwoording op onderstaande vragen van meer technische aard.

Vraag 1

Groenprojecten:

 1. Kan het College een overzicht geven van de projecten die gereed zijn, in uitvoering zijn en op stapel staan, die vergelijkbaar zijn met de aanpak in Honselersdijk?
 2. Hoeveel kosten zijn met deze ‘transformaties’ gemoeid?
 3. Hoe beoordeelt het College de groenbeleving zoals die was en zoals die wordt?
 4. Heeft het College bij deze transformaties naar een soberder flora ook meegewogen dat de fauna, zoals de vogelstand, daar onder te lijden krijgt? Waaruit blijkt dat?
 5. Kan het College aangeven welke kosten gemoeid waren met beheer/onderhoud van het openbaar groen en wat die worden als struiken en planten vervangen worden door gras?
 6. Struikgewas langs de Strijp in Honselersdijk, dat nauwelijks of geen onderhoud vroeg  is nu weggehaald? Wat is de reden daarvan?

Antwoord

 1. De winterprojecten zijn inmiddels allen in uitvoering. In bijlage 1 staat aangegeven waar beplanting is of wordt vervangen door ruw gras.
 2. In totaal is circa 2000 vierkante meter omgevormd naar ruw gras. Deze groenpercelen waren aan vervanging toe, waardoor ook zonder omvorming vergelijkbare kosten voor vervanging gemaakt zouden worden. Voor de nieuwe inrichting is gekeken naar de omgeving en ruimtelijke ontwikkeling om het totaalbeeld te optimaliseren. De werkzaamheden zijn in een groter groenbestek op de markt gezet, waardoor geen exact bedrag te noemen is. 
 3. Het college beoordeelt de groenbeleving als voldoende. Om financiële redenen wordt het groen echter minder intensief onderhouden dan voorheen. Het college is van mening dat binnen de huidige kaders een groenbeleving gewaarborgd blijft die als voldoende wordt beoordeeld.  
 4. De op dit moment toegepaste reconstructies van heesters naar gazon is zo gering dat er geen verstoring in het natuurlijk leven plaatsvindt.
 5. In het kader van de bezuinigingen is eerder besloten om jaarlijks ongeveer € 650.000,-- te korten op onderhoud van het openbaar groen (heesters, bomen en gazon). Dit bedrag is ongeveer 20% van het oorspronkelijke budget. De kosten voor het onderhouden van (ruw) gras is van verschillende factoren afhankelijk, met name van de frequentie van maaien. Hierdoor is geen exact bedrag te noemen. De verhouding van de kosten voor het onderhouden van (ruw) gras in vergelijking met beplanting (bijvoorbeeld heesters) is gemiddeld 1:4.     
 6. De beplanting ter hoogte van de Strijp groeide enorm en leidde op bepaalde punten tot sociaal onveilige situaties. Op grond van deze argumenten is op technisch verantwoorde wijze een verbetering toegepast. Op dit moment ervaart men het als kaal maar aankomende zomer ontstaat er weer een groen en veilig stuk openbaar gebied.

Vraag 2

Communicatie:

 1. Op welke wijze zijn bewoners betrokken bij deze en vergelijkbare sanering/transformatie van groenvoorzieningen? Is dat 1-richtingverkeer of is er sprake van de mogelijkheid van inspraak/bezwaar? Graag ontvangen wij een kopie van de brief/brieven die bewoners ontvangen (hebben) en andere wijzen van communicatie.
 2. We hebben over de gemeentelijke communicatie op 26 augustus 2013 vragen gesteld en antwoorden zijn op 24 oktober jl. ontvangen. Hoe beoordeelt het College de communicatie in deze ‘kaalslag’ projecten?
 3. Wat heeft het College gedaan om de gemeenteraad actief te betrekken n.a.v. de 4 moties hierover in de Begrotingsraad van 6 november 2012 en de toezeggingen die toen zijn gedaan? Graag toelichten?
 4. Hoe vaak heeft de gemeente (o.a. Meldpunt Leefomgeving) n.a.v. vragen of meldingen van burgers over concrete kwesties een nietszeggend antwoord gegeven in de trant van ‘dit komt door bezuinigingen die de Raad heeft vastgesteld’?

Antwoord

 1. De wijze waarop bewoners worden betrokken is afhankelijk van verschillende factoren. Hierbij is onder andere van belang of het een grote verandering betreft, om welk oppervlakte het gaat en het aantal direct omwonenden. Soms gebeurt dit door het informeren middels een brief, waarvan u in bijlage 2 enkele voorbeelden vindt. Bij grotere reconstructies wordt ook via de media gecommuniceerd of worden, soms in combinatie met andere vakgebieden, inloopavonden georganiseerd.  
 2. De communicatie rond de inrichting en het onderhoud van groen wordt op verschillende manieren ingericht, zie antwoord 2A. Deze wijze van communiceren is conform de wens van ons college.
 3. De Begrotingsraad van november 2012 heeft destijds inderdaad geleid tot een viertal, niet in stemming gebrachte moties. Naar aanleiding van die moties werd geconstateerd dat een drietal onderwerpen een nadere beschouwing verdienden, destijds door wethouder Meijer “de rode draad” genoemd. Deze onderwerpen betroffen Patijnenburg, zwerfvuil en speelvoorzieningen. In de commissie ruimte van dinsdag 9 april 2013 zijn deze onderwerpen nader besproken.
 4. De gemeente, zo ook het Meldpunt leefomgeving, gaat met alle vragen serieus om. Er wordt altijd getracht een duidelijk antwoord te geven op de vragen. Met uw Raad zijn afspraken gemaakt over de bezuinigingen op de openbare ruimte en de daarbij horende dienstverlening. Hierdoor kan het voor komen dat een inwoner iets meldt waarop niet (direct) maatregelen worden genomen. Ook in dat geval wordt de vraagsteller hier zo duidelijk mogelijk over geïnformeerd.   

Vraag 3

Patijnenburg (sociale werkvoorziening):

Hoeveel fte’s en personen van Patijnenburg waren in opdracht van de gemeente gemiddeld werkzaam in het beheer openbaar groen in2012, in2013 (eerste helft), in 2013 (tweede helft) en naar verwachting in 2014?  

Antwoord

Het groenonderhoud wordt als opdracht bij Patijnenburg weggezet. Patijnenburg bepaalt zelf hoeveel inzet (in personen en fte) zij daarvoor inzet. In 2013 is het groenonderhoud in Honselersdijk aan de opdracht voor Patijnenburg toegevoegd, wat een uitbreiding van het werk betekent. In de opdracht voor het groenonderhoud door Patijnenburg worden op dit moment voor 2014 geen wijzigingen verwacht. 


Vraag 4

Veiligheid:

 1. Heeft het College de veiligheid in de afwegingen betrokken bij deze projecten?
 2. Komen er schuine kanten met gras langs het water in plaats van natuurlijke drempels van laag struikgewas?

Antwoord

 1. Bij de inrichting van het groen wordt inderdaad rekening gehouden met het veiligheidsaspect.
 2. In nagenoeg heel Westland is het gebruikelijk dat water wordt begrensd door gras. Op sommige locaties wordt vanuit veiligheidsoogpunt, beplanting of een hekje aangebracht ter afscheiding.

Vraag 5

Is het College van oordeel dat de wijze van uitvoering van voornoemde ‘kaalslagprojecten’ en de keuzes die daarin worden gemaakt de verantwoordelijkheid van de Raad is of van het College?

Antwoord

De raad stelt beleids- en financiële kaders vast. Rekening houdend met die kaders is ons college verantwoordelijk voor de (wijze van) uitvoering. In 2012 heeft de raad ingestemd met ingrijpende bezuinigingen, onder meer op het onderhoud van de groenvoorzieningen. Hoewel wij alles in het werk stellen om de voor groenonderhoud beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten, is het onvermijdelijk dat een bezuiniging van 20% op groenonderhoud niet onopgemerkt blijft. Over deze verwachte effecten hebben wij uw raad in 2012 actief geïnformeerd.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak

Bijlage 1 Omvorming naar ruw gras

 

Honselersdijk

Tjalk

 

Kraayesteyn 8 t/m 26

 

Elisabethvloed 8 t/m 22

 

van Heijstlaan

 

Park Strijpzijde Flora Holland

 

Strijpzijde Flora Holland

 

Valkehorst 73

 

Achter de Bergen 17

Naaldwijk

Park Opstal

 

(De gemeente is echter gestart met het herbeplanten van slootkant aan de Tjalk waar een aantal weken geleden nog met de sjovel alles uit de grond werd getrokken. Hierop heeft de redactie vragen gesteld aan de woordvoerster van de gemeente. Vrijdag hopen we meer te weten hierover. red.)