Gemeente hanteert toezicht op fijnstof uitstoot

B&W

Westland 11.01.2014 - De fractie Progressief Westland heeft B&W in een op 10 december 2013 ontvangen brief een vraag gesteld over fijnstof rondom kinderdagverblijven en scholen.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vraag als volgt:

Vraag

Hanteert de Gemeente Westland de Europese normering m.b.t. het meten van fijnstof concentra­ties?  

Antwoord

Ja.

Vraag

Overweegt de Gemeente om een strengere normering te gaan toepassen aangezien dat aantoonbaar meer gezondheidswinst voor haar inwoners oplevert?

Antwoord

Neen.

Vraag

Welke normering hanteert de Gemeente dan wel?

Antwoord

De gemeente Westland sluit aan bij de Europese en landelijke regelgeving. Uw Raad heeft verder op 30 november 2011 het Ruimtelijk kader kinderopvang vastgesteld. Hierin wordt aangesloten bij het Besluit gevoelige bestemmingen. Op grond van dit Besluit wordt de ontwikkeling van 'gevoelige bestemmingen', zoals een kinderdagverblijf of een school, in de nabijheid van Rijks- en provinciale wegen beperkt.

Wanneer de grenswaarden voor fijnstof en stikstofoxide (dreigen te) worden overschreden binnen een zone van 300 meter rond rijkswegen en 50 meter rond provinciale wegen mag het aantal blootgestelden als gevolg van een ontwikkeling van een gevoelige bestemming niet toenemen.

Het besluit is gericht op bescherming van mensen met een verhoogde gevoeligheid voor fijnstof (PM10) en stikstofdioxide (NO2). Op basis van het Besluit wordt dan beoordeeld of een locatie geschikt is voor vestiging van bijvoorbeeld een school of kinderdagverblijf. Bij uitbreidingen van bestaande gevoelige bestemmingen is een eenmalige toename van maximaal 10% van het totale aantal blootgestelden toegestaan.

 Vraag

Wat doet de Gemeente om fijnstof concentraties rondom scholen en kinderdagverblijven omlaag te brengen?

Antwoord

De gemeente Westland neemt verschillende maatregelen die leiden tot afname van de hoeveelheid fijnstof in de lucht. Ten eerste wordt in ruimtelijke projecten rekening gehouden met de situering van gevoelige objecten, als scholen en kinderdagverblijven. Daarnaast voert de gemeente projecten uit, die als effect hebben dat de hoeveelheid fijnstof in de lucht afneemt.

Zo heeft Uw Raad op 22 januari 2013 de duurzaamheidsagenda “waardevol Westland vastgesteld”. Belangrijk is de energietransitie, waarbij wordt ingezet op de toepassing van geothermie, warmte-koude opslag en zonne-energie. Meer rechtstreeks voert de gemeente projecten uit om het vervoer te verduurzamen. Hierbij zijn of worden de volgende zaken ter hand genomen:

-Actieve lobby voor meer en schoner openbaar vervoer;

-Fietsvoorzieningen langs Poeldijksepad realiseren

-Fietstunnel langs Wennetjessloot realiseren

-Fietsroute Arendsduin-Plas van alle Winden aanleggen

-Verbeteren fietsverbinding Vlietpolderplein

-Bij ontwikkelingen kijken welke fietspaden verbeterd kunnen worden

-Faciliteren van E-laadpalen voor elektrische voertuigen

Vraag

Kan de Gemeente aantonen dat dit voldoende resultaat heeft?

Antwoord

Ja. Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) is een samenwerkings­programma van de Rijksoverheid en lokale overheden om de luchtkwaliteit te verbeteren ten behoeve van de volksgezondheid.

Sinds 2010 vindt jaarlijks een monitoring plaats van het NSL. Daarin wordt de ontwikkeling van de luchtkwaliteit gevolgd en wordt de uitvoering van de maatregelen en projecten, die zijn opge­nomen in het NSL, bijgehouden. Ten behoeve van deze monitoring worden berekeningen uitgevoerd met de Monitoringstool.

Indien uit de monitoring blijkt dat de doelstellingen van het NSL niet worden gehaald, kunnen extra maatregelen worden getroffen. Binnen de gemeente Westland worden deze doelstellingen gehaald. Dit betekent dat de Europese normen ten aanzien van fijnstof niet worden overschreden.

Wij gaan er vanuit uw vraag met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                      de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak