Gemeente voor zonnepanelen op braakliggende gronden

College Westland

Westland 03.04.2014 - De fractie Gemeente Belang Westland heeft B&W op 7 maart vragen gesteld over Zonnepanelen op braakliggende gronden.

 

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Vraag

Is het college het met ons eens dat het plaatsen van zonnepanelen voor mensen die dit anders niet kunnen een goede bijdrage is aan de duurzaamheidagenda Westland 2020?

Antwoord

Ja. Mede om deze reden is bijvoorbeeld de Subsidieverordening Duurzame Energiemaartregelen Westland in het leven geroepen. Op basis van deze regeling worden onder meer initiatieven ondersteund waarbij mensen die geen geschikt dak hebben of zelf geen zonnepanelen willen, energie kunnen betrekken van zonnepanelen op daken van verenigingsgebouwen. Wij ondersteunen en faciliteren verder ook andere initiatieven met zonne-energie, zoals het project om van de Venenwijk te Wateringen een zonnewijk te maken.

Vraag

Is het college het met ons eens dat het plaatsen van zonnepanelen een goede invulling van braakliggende terreinen kan zijn, welke voorwaarden zou het college hier eventueel aan gesteld willen zien?

Antwoord

Ja, het plaatsen van zonnepanelen kan een goede invulling van braakliggende terreinen zijn. In 2013 hebben wij het project Tijdelijk Anders Gebruiken (TAG) gelanceerd om inwoners en bedrijven te stimuleren goede initiatieven in te dienen voor braakliggende gronden en leegstaande gebouwen. Daarvoor zijn op basis van eerdere initiatieven spelregels opgesteld, die u kunt vinden op www.140174.nl/TAG. Wij gaan op basis van deze spelregels graag met initiatiefnemers in gesprek om te komen tot initiatieven die passend zijn en een positieve bijdrage leveren aan de omgeving en onze gemeente.

Vraag

Is het college het met ons eens dat deze ontwikkeling omarmd moet worden voor gronden die liefst 20, maar tenminste 15 jaar braak liggen?

Antwoord

Zoals in de spelregels te lezen is houden we in eerste instantie rekening met looptijden tot 10 jaar. Echter, we willen bij ieder initiatief de voor- en nadelen afwegen. Mocht het interessant en haalbaar zijn om de grond langer dan 10 jaar in gebruik te geven dan staan wij daar voor open.

Vraag

Welke gronden groter dan 1 ha. heeft de gemeente in (gemeenschappelijk) bezit die zouden kunnen worden gebruikt?

Antwoord

De gronden die in aanmerking komen voor Tijdelijk Anders Gebruiken hebben we op de website www.140174.nl/TAG geplaatst, zodat voor iedereen zichtbaar is welke locaties op voorhand bespreekbaar zijn. Graag verwijzen wij u naar deze kaart.

Vraag

Is het college bereid met Zonnegrond in gesprek te gaan om te bezien hoe deze ontwikkeling voor Westland uitgerold zou kunnen worden?

Antwoord

Wij treden graag in overleg met eenieder die goede ideeën heeft die aansluiten bij onze gemeentelijke doelstelling om een leefbare, duurzame Greenport te zijn. Graag bespreken we ook met Zonnegrond of hun initiatief haalbaar is

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak