Gemeente Westland doet geen zaken met graaiende zorgbestuurders

Geplaatst door Westlanders.nu op 10/12/2015 16:33 - Gewijzigd op 10/12/2015 16:43

Westland 10.12.2015 - De fractie LPF Westland heeft het collegegesteld over de Wet Normering Topinkomens met betrekking tot de graaicultuur bij zorginstellingen.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Vraag 1

Is het college het met LPF Westland eens, dat er paal en perk dient worden gesteld aan exorbitante beloningen in de publieke sector en in het bijzonder de zorg?

Antwoord 1

Ja. Wij volgen daarin de Wet Normering Topinkomens

 Budget PGB-houders verlengd tot zomer 2016

Vraag 2

In hoeverre wordt de WNT en de corporate governance betrokken bij het aangaan en verlengen van (zorg)overeenkomsten of het toekennen van gemeenschapsgeld?

Antwoord 2

In het huidige inkoopbeleid van de gemeente Westland staat dat wij o.a. geen zaken doen met bedrijven en organisaties die wetten overtreden en dat zo nodig in offerteaanvragen en aanbestedingen hiervoor aanvullende eisen of criteria worden gesteld. Bij aanbestedingen staan hiervoor in onze  formats standaard een aantal eisen waarvoor aanbieders moeten paraferen in hun aanbieding. In geval van een overtreding kan gekozen worden om de overeenkomst te beëindigen.

In H10-verband is een artikel in de contracten met jeugdzorginstellingen opgenomen, dat overschrijding van de norminkomens door topfunctionarissen beboet wordt met het verschil tussen het norminkomen en het werkelijke inkomen.

Met de H4-gemeenten is besloten om in de contracten voor 2016 met aanbieders in de Wmo op te nemen, dat het salaris van bestuurders is gemaximeerd conform de Wet Normering Topinkomens. Op het niet voldoen aan de eisen van het contract kan de instelling worden beboet.

Vraag 3

Heeft de gemeente Westland al voldaan aan de oproep van minister Plasterk om in het kader van de WNT opgave te doen van alle decentrale instellingen waar de overheid een invloed van betekenis heeft?

Antwoord 3

Aan het verzoek van minister Plasterk is voldaan.

Vraag 4

Kan het college een overzicht overleggen van zorginstellingen waar de gemeente Westland zaken mee doet met de bijbehorende salarissen van topfunctionarissen en bestuurders?

Antwoord 4

Nee, wij beschikken op dit moment niet over de salarisgegevens van topfunctionarissen in alle zorginstellingen waar wij zaken mee doen.

Vraag 5

Is het college bereid om dit overzicht met salarissen te publiceren en daar ruchtbaarheid aan te geven indien de hoogte van de beloning daarom vraagt.

Antwoord 5

Over de handhaving is in H4-verband nog geen uitspraak gedaan, anders dan het antwoord op vraag 6. 

Vraag 6

Is het college bereid om de zorginstellingen aan te spreken indien zij topfunctionarissen en bestuurders belonen dat hoger ligt dan het salaris van een minister?

Antwoord 6

In de contractbesprekingen met de aanbieders worden de inkomensposities van bestuurders betrokken. Dat kan ertoe leiden, dat er geen contract met de aanbieder wordt afgesloten.

Vraag 7

Is het college het met LPF Westland eens dat voor toekenning van budget als voorwaarde wordt opgenomen dat de beloning gemaximeerd is tot het ministerssalaris en dat de bestuurder en zorginstelling dient af te zien van de overgangsregeling?

Antwoord 7

Zie het antwoord op vraag 2. Wij wijken echter niet af van de wettelijke voorschriften. De overgangsregeling maakt daarvan deel uit.

(Op grond van de WNT van 2013 mogen bestaande(dd 1 januari 2013) bezoldigingsafspraken die de maximum bezoldigingsnorm (130% van het ministerssalaris) te boven gaan éénmalig gedurende een periode van vier jaar worden gehandhaafd. Daarna moet de bezoldiging in drie jaar worden afgebouwd tot de 130%-norm. Op grond van de WNT 2 (1 januari 2015) zal de bezoldiging vervolgens in twee jaar verder worden teruggebracht naar de 100%-norm).

Vraag 8

Heeft gemeente Westland ook zorgcontracten met aanbieders die hun bedrijf exploiteren als vof (Vennootschap onder Firma) waardoor deze aanbieders niet hun cijfers  hoeven te publiceren en op deze wijze het mogelijk maken om zichzelf buiten de wet normering topinkomens te stellen? En zo ja welke aanbieders zijn dit?

Antwoord 8

Als er aanbestedingen worden gedaan, waar een vof op kan inschrijven wordt ook aan deze de voorwaarde gesteld, dat zij volledige inzage geven in de financiële stand van zaken van hun organisatie.  

Vraag 9

Is het college bereid maatregelen te nemen tegen zorginstellingen, waaronder het korten van subsidie of budget van deze zorginstellingen of zelfs tot stopzetting van de samenwerking met dien verstande dat dit nooit ten koste mag gaan van de zorgnemers?

Antwoord 9

Zie vraag 2, 5 en 6

Vraag 10

Is het college bereid om met buurtgemeenten contact op te nemen om gezamenlijk druk uit te oefenen op regionale/landelijke zorgverleners, teneinde de zorginstellingen te bewegen om de beloning van de bestuurders naar beneden bij te stellen en derhalve een gepaste beloning te krijgen?

Antwoord 10

Zie antwoord bij vraag 2, 5 en 6

Vraag 11

Is het college bereid om bovengenoemde vragen ook te betrekken op andere sectoren?

Antwoord 11

Zoals u weet is de WNT sec van toepassing op de publieke - en de semipublieke sector.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak